Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 februari 2009, nr. RB200912759, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelezen de schriftelijke instemming van de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 23 januari 2008, kenmerk 035/09 DG MS/as;
Besluit:
Artikel 1
De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt mandaat verleend tot:
a. het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer ;
b. het nemen van besluiten op aanvragen voor een vergunning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, voor zover de aanvraag voor een vergunning geen betrekking heeft op werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in werkruimten van het hoogste niveau (niveau 4);
d. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in de onderdelen a, b, en c, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 2
De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten als bedoeld in artikel 1.
Artikel 3
De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 4
Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(gevolgd door de handtekening en de naam)
Artikel 5
Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3 luidt de ondertekening:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
op last:
(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat is verleend)
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 13 februari 2009
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht