Besluit van de directeur-generaal Rijkswaterstaat van 19 februari 2014, met kenmerk RWS-2014/328 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging inzake luchthavens (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat inzake luchthavens 2014)
De directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Gelet op artikel 23, tweede lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 en artikel 5 van het Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Bereikbaarheid Infrastructuur en Milieu 2012;
Besluit:
Artikel 1. Bevoegdheden RWS Programma’s, Projecten en Onderhoud
De in artikel 5, eerste lid, onderdelen b en c, van het Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Bereikbaarheid Infrastructuur en Milieu 2012 aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat verleende bevoegdheden worden eveneens gemandateerd aan:
a. de hoofdingenieur-directeur van RWS Programma’s, Projecten en Onderhoud;
b. de directeur Productie en Projectmanagement van RWS Programma’s, Projecten en Onderhoud;
c. de portfoliomanager Project Gevelisolatie binnen RWS Programma’s, Projecten en Onderhoud;
d. de projectmanager Project Gevelisolatie binnen RWS Programma’s, Projecten en Onderhoud.
Artikel 2. Bevoegdheden RWS Corporate Dienst
De in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, van het Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Bereikbaarheid Infrastructuur en Milieu 2012 aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat verleende bevoegdheden worden eveneens gemandateerd aan:
a. de algemeen directeur van RWS Corporate Dienst;
b. de directeur Communicatie Personeel en Recht van RWS Corporate Dienst;
c. de afdelingshoofden van BJV Projectadvisering en BJV Publiekrecht van RWS Corporate Dienst.
Artikel 3. Bevoegdheden RWS West-Nederland Noord
De in artikel 5, eerste lid, onderdelen d en e, van het Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Bereikbaarheid Infrastructuur en Milieu 2012 aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat verleende bevoegdheden worden eveneens verleend aan:
a. de hoofdingenieur-directeur van RWS West-Nederland Noord;
b. de directeur Bedrijfsvoering van RWS West-Nederland Noord;
c. het afdelingshoofd Werkenpakket van RWS West-Nederland Noord.
Artikel 4. Verlening volmacht en machtiging
De in artikel 5, tweede lid, van het Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Bereikbaarheid Infrastructuur en Milieu 2012 aan de directeur-generaal verleende volmacht en machtiging worden eveneens verleend aan de functionarissen genoemd in de artikelen 1 tot en met 3 van dit besluit.
1.
Bij afwezigheid van de directeur-generaal Rijkswaterstaat is bevoegd de plaatsvervangend directeur-generaal of de chief financial officer.
2.
Artikel 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat alleen functionarissen binnen de organisatieonderdelen, zoals genoemd in de artikelen 1 tot en met 3, bevoegd zijn.
Artikel 6. Grensbedragen
De grensbedragen, genoemd in artikel 11 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit welke financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7. Voorbehouden, beperkingen en instructies
De voorbehouden, beperkingen en instructies, bedoeld in de artikelen 12 en 13 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8. Slotbepalingen
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS in DGTL-zaken 2008 en de daarop gebaseerde besluiten worden ingetrokken.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit genoemde functionarissen.
Den Haag, 19 februari 2014
De directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Bevoegdheden RWS Programma’s, Projecten en Onderhoud
Artikel 2. Bevoegdheden RWS Corporate Dienst
Artikel 3. Bevoegdheden RWS West-Nederland Noord
Artikel 4. Verlening volmacht en machtiging
Artikel 5. Bevoegdheid bij afwezigheid
Artikel 6. Grensbedragen
Artikel 7. Voorbehouden, beperkingen en instructies
Artikel 8. Slotbepalingen
Artikel 9. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht