Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 april 2008, nr. SAS/2008033261, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen ter uitvoering van een regeling met betrekking tot de melding van de afgifte van afvalstoffen (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gezien de schriftelijke instemming van de voorzitter van het bestuur van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen van 27 februari 2008, kenmerk LMA/JLA08.006;
Besluit:
Artikel 1
De voorzitter van het bestuur van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van de handelingen respectievelijk het nemen van besluiten voor zover deze voortvloeien uit die handelingen, in het kader van de artikelen 10.38, derde lid, en 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer.
Artikel 2
De voorzitter van het bestuur van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen wordt:
a. mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten, bedoeld in artikel 1;
b. machtiging verleend tot het verrichten van alle voorbereidende werkzaamheden of handelingen met betrekking tot het nemen van besluiten op bezwaar als bedoeld onder a.
Artikel 3
De voorzitter van het bestuur van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen neemt geen besluit op bezwaar indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door hem in mandaat is genomen.
Artikel 5
Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2, luidt de ondertekening:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris).
Artikel 6
Indien uitvoering is gegeven aan artikel 4, luidt de ondertekening:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de voorzitter van het bestuur van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen,
op last:
(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat is verleend).
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 18 april 2008
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht