Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de plaatsvervangend secretaris-generaal en voor het Bureau Bestuursraad 2010
De secretaris-generaal,
Gelet op artikel 17, eerste en tweede lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2010;
Besluit:
1.
Aan het hoofd en plaatsvervangend hoofd van het Bureau Bestuursraad wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O-aangelegenheden van het Bureau Bestuursraad, met uitzondering van:
a. het opleggen van disciplinaire maatregelen bedoeld in artikel 81 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en
b. het verlenen van ontslag.
2.
Aan het hoofd van het Bureau Bestuursraad wordt tevens volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van verplichtingen inzake de aangelegenheden van het Bureau Bestuursraad en voor het afhandelen van verzoeken tot betaling voortvloeiend uit die verplichtingen. Bij afwezigheid van het hoofd van het Bureau Bestuursraad gaan deze bevoegdheden over op het plaatsvervangend hoofd van het Bureau Bestuursraad.
1.
Aan de plaatsvervangend secretaris-generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de aangelegenheden betreffende de directie Algemene Economische Politiek en het Bureau Europa.
2.
Aan de plaatsvervangend secretaris-generaal wordt voorts, met betrekking tot de onder hem ressorterende medewerkers, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor P&O-aangelegenheden, met uitzondering van:
a. het opleggen van disciplinaire maatregelen bedoeld in artikel 81 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en
b. het verlenen van ontslag.
Artikel 3
Het Besluit van de secretaris-generaal van 10 augustus 2009, kenmerk A/BBR/9139864, wordt ingetrokken.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering, de directeur van de Auditdienst en de Algemene Rekenkamer.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2010.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als:Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de plaatsvervangend secretaris-generaal en voor het Bureau Bestuursraad 2010.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 5 maart 2010
De
secretaris generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht