Let op. Deze wet is vervallen op 8 juni 2010. U leest nu de tekst die gold op 7 juni 2010.

Besluit mandaatverlening algemeen directeur SenterNovem ter uitvoering van Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 juni 2006, nr. HDJZ/S&W/2006-883, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van SenterNovem voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem bij brief van 12 juni 2006 met kenmerk ZJZ0663875;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om besluiten te nemen met betrekking tot aanvragen voor een subsidie op grond van de Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS .
2.
De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.
3.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem en aan de onder hem ressorterende functionarissen wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
De plaatsvervangend Directeur-Generaal Personenvervoer kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.
2.
De plaatsvervangend Directeur-Generaal Personenvervoer geeft de gemandateerde in elk geval instructies ter zake van de beoordeling van de aanvragen voor subsidie die op grond van de Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS bij de gemandateerde zijn ingediend.
3.
De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van de in het eerste en het tweede lid bedoelde instructies.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om met betrekking tot elk besluit in eerste aanleg dat op grond van dit besluit is genomen namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, beslissingen op bezwaar te nemen, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door de algemeen directeur van SenterNovem in mandaat is genomen.
2.
De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
3.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem en de onder hem ressorterende functionarissen wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat dit namens de Minister van Verkeer en Waterstaat is genomen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit in eerste aanleg wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Minister van Verkeer en Waterstaat.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht