Let op. Deze wet is vervallen op 25 november 2014. U leest nu de tekst die gold op 24 november 2014.

Besluit Mandaatverlening Hoofd Visadienst 1997

Uitgebreide informatie
Besluit Mandaatverlening Hoofd Visadienst 1997 Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010.
Werkt terug voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2013.
De Minister van Buitenlandse Zaken,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010.
Werkt terug voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2013.
Overwegende dat vaststelling van een besluit mandaatverlening aan het hoofd Visadienst en het plaatsvervangend hoofd Visadienst noodzakelijk is;
Gelet op het Soeverein Besluit van 1813 waarin de bevoegdheid tot visumverlening is neergelegd bij de Minister van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en in het bijzonder op artikel 10:4 lid 1 van deze wet voorzover dit besluit ook ondermandaatverlening aan functionarissen onder diens verantwoordelijkheid behelst met instemming van de Staatssecretaris van Justitie,
Besluit:
Artikel 1. Mandaat aan het hoofd en het plaatsvervangend hoofd Visadienst
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010.
Werkt terug voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2013.
Lid 1.
Aan het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie en aan het plaatsvervangend hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst wordt mandaat verleend voor het nemen en ondertekenen van besluiten die door hen in hun functie van hoofd van de Visadienst, respectievelijk plaatsvervangend hoofd van de Visadienst, namens mij worden genomen.
Lid 2.
Het in het eerste lid verleende mandaat strekt zich tevens uit tot het vaststellen en op de daarvoor gebruikelijke wijze publiceren van beleidsregels en instructies op het gebied van de visumverlening, voorzover deze het werkterrein betreffen van en gericht zijn tot functionarissen van de Visadienst, de grensbewakingsautoriteiten en de korpschefs van politie.
Artikel 2. Omvang van het mandaat
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het in het eerste lid van artikel 1 omschreven mandaat omvat behalve het nemen van besluiten en beschikkingen ook de behandeling van, het horen naar aanleiding van en het beschikken op bezwaar- en beroepschriften, alsmede het afdoen van stukken en het tekenen van brieven op het werkterrein van de visumverlening.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010.
Werkt terug voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2013.
Artikel 3. Bevoegdheid tot ondermandaatverlening
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondermandaatverlening en toekenning van tekenbevoegdheden aan:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010.
Werkt terug voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2013.
Lid 1.
de onder het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van de Visadienst ressorterende functionarissen voor zover het betreft de in artikel 2 genoemde bevoegdheden onder de beperking als vermeld in de laatste volzin van dat artikel;
Lid 2.
de ambtenaren belast met de grensbewaking en aan de korpschefs van politie en de onder hen ressorterende functionarissen voor zover het gaat om het nemen en/of ondertekenen van besluiten en het verrichten van handelingen namens het Hoofd van de Visadienst met betrekking tot de visumverlening, inclusief verlenging, wijziging, annulering en weigering van visa;
Lid 3.
de korpschefs van politie en de onder hen ressorterende functionarissen voor zover het gaat om het nemen en/of ondertekenen van besluiten en het verrichten van handelingen met betrekking tot terugkeervisa.
Artikel 4. Registratie van besluiten
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Van besluiten tot verlening of intrekking van (onder)mandaat en van tekenbevoegdheid wordt ten behoeve van de registratie aanstonds kopie verleend aan de Dienst Juridische Zaken, afdeling bestuursrecht, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010.
Werkt terug voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2013.
Artikel 5. Relatie met Mandaatregeling Buitenlandse Zaken
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voorzover daarvan in bovenvermelde bepalingen niet wordt afgeweken, geldt de Mandaatregeling Buitenlandse Zaken 1996 .Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010.
Werkt terug voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2013.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot 1 september 1996.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010.
Werkt terug voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2013.
Artikel 7. Citeertitel
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Mandaatverlening Hoofd Visadienst 1997.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010.
Werkt terug voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2013.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Staatssecretaris van Justitie en aan het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van de Visadienst.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010.
Werkt terug voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.In Stcrt. 2014, 33222, datum inwerkingtreding 25-11-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2013.
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Mandaat aan het hoofd en het plaatsvervangend hoofd Visadienst
Artikel 2. Omvang van het mandaat
Artikel 3. Bevoegdheid tot ondermandaatverlening
Artikel 4. Registratie van besluiten
Artikel 5. Relatie met Mandaatregeling Buitenlandse Zaken
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht