Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2007.

Besluit monovitaminepreparaten

Uitgebreide informatie
Besluit Monovitaminepreparaten
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Gelet op artikel 4, vijfde lid, onder a, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408);
Gezien de aanbeveling van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende de overmaat van de werkzame bestanddelen in monovitaminepreparaten M(66)22, Benelux Publikatieblad 1966–8,
Besluit:
1.
Het vitaminegehalte van een monovitaminepreparaat, naar zijn aard bestemd te worden gebruikt voor genezing of voorkoming van enige aandoening, ziekte, ziekteverschijnselen of gebrek bij de mens, mag:
a. niet minder bedragen dan 90% van het op de verpakking of in een geschrift, gevoegd bij of in de verpakking, op te geven gehalte;
b. indien het één der op de bij dit besluit behorende lijst vermelde vitaminen bevat, niet meer bedragen dan het op die lijst vermelde percentage van het onder a bedoelde opgegeven gehalte.
2.
Bij de bepaling van het vitaminegehalte moet rekening worden gehouden met de standaardafwijking van de gebruikte analysemethode.
Artikel 2
Artikel 1 is niet van toepassing op monovitaminepreparaten, welke op het tijdstip, waarop dit besluit in werking treedt, reeds in Nederland door de fabrikant of importeur zijn afgeleverd.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit monovitaminepreparaten.
2.
Het treedt in werking met ingang van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van de Staatscourant , waarin het wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 19 april 1968
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht