Let op. Deze wet is vervallen op 30 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 29 juli 2011.

Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van 9 februari 2010, nr. 3517055, nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ 2009
De Minister van Algemene Zaken,
Gelet op het Koninklijk Besluit van 11 oktober 1947, No. H 346, tot instelling van een Departement van Algemeen Bestuur, dat de naam zal dragen van Ministerie van Algemene Zaken;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 augustus 1971, No. 526, houdende de wijziging van de taakverdeling van departementen;
Gelet op het Koninklijk besluit van 13 december 1965, houdende regeling van de berichtgeving betreffende het Koninklijk Huis, Staatsblad 554, 1965 ;
Gelet op de Wet van 30 juni 1976 tot instelling van een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Instellingswet WRR);
Gelet op het Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en de Minister van Financiën van 7 oktober 2004, nr. 04R48972, tot instelling van de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie (Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie);
Gelet op het Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 29 april 2009, nr. 3431832, tot wijziging van de organisatie en governance van de Dienst Publiek en Communicatie;
Overwegende dat een duidelijke organisatie en toewijzing van taken binnen het ministerie van Algemene Zaken van belang is voor de bedrijfsvoering;
Besluit:
1.
In te stellen het Kabinet Minister-President.
2.
Het Kabinet Minister-President te belasten met:
a. Adviseren en ondersteunen van de minister-president bij de uitvoering van de hem opgedragen taken;
b. Verzorgen van het secretariaat van de Raad van Ministers, alsmede de secretariaten van de onderraden en dat van het SG-beraad;
c. Coördinatie van aangelegenheden met betrekking tot de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
1.
In te stellen een Centrale Afdeling Personeel en Organisatie.
2.
De Centrale Afdeling Personeel en Organisatie te belasten met:
a. Ontwikkelen van een departementaal personeels- en organisatiebeleid;
b. Informeren, adviseren en ondersteunen van het hoofd van het departement op personeels- en organisatiegebied;
c. Informeren, adviseren en ondersteunen van de directeuren en de lagere lijnchefs bij de uitvoering van hun taak;
d. Het ontwikkelen van het ARBO-beleid;
e. Informeren, adviseren en ondersteunen van individuele medewerkers.
1.
In te stellen een Centrale Afdeling Financieel-Economische Zaken.
2.
De Centrale Afdeling Financieel-Economische Zaken te belasten met de taken genoemd in het Koninklijk Besluit ‘taak centrale directies financieel economisch zaken bij de ministeries’ van 19 december 1991, waaronder:
a. Coördinatie van de totstandkoming van de departementale begroting en de meerjarencijfers;
b. Zorg dragen voor een ordelijke en controleerbare financiële infrastructuur;
c. Toezicht op de doelmatige en rechtmatige besteding van middelen;
d. Verzorgen van de centrale begrotings- en financiële administratie;
e. Adviseren en ondersteunen m.b.t. de financieel-economische en bedrijfseconomische aspecten van de bedrijfsvoering en de beheersing van de bedrijfsprocessen.
1.
In te stellen de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken.
2.
De Centrale Afdeling Facilitaire Zaken te belasten met:
a. Ontwikkelen, adviseren en ondersteunen van het facilitaire beleid;
b. Zorgdragen voor beveiliging, vervoer en verzorging van personen, documenten en berichten;
c. Het aanbieden, beheren en onderhouden van adequate huisvestingsfaciliteiten (gebouwen en werkplekken);
d. De organisatie van de bedrijfshulpverlening.
1.
In te stellen de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement.
2.
De Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement te belasten met:
a. Ontwikkelen, adviseren en ondersteunen van het informatie en communicatietechnologiebeleid;
b. Het adviseren en ondersteunen van het management bij de ontwikkeling en het onderhouden van ICT-projecten;
c. Het beheren en onderhouden van de ICT-infrastructuur;
d. Het ontwikkelen, adviseren en ondersteunen van het informatiebeveiligingsbeleid;
e. Het ondersteunen van de gebruikers en het verzorgen van de kantoorautomatisering en de telefonie.
VI. Dienst Publiek en Communicatie
De Dienst Publiek en Communicatie te belasten met de ondersteuning van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van de communicatie met publiek en professionals, in welk verband de navolgende taken in het bijzonder zijn te noemen:
a. Het ontwikkelen en onderhouden van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de overheidsvoorlichting;
b. Het ondersteunen van onderdelen van de overheid bij het gezamenlijk verbeteren en uitvoeren van de communicatie met het publiek door het effectief en efficiënt inzetten van massamediale campagnes;
c. Het laten vervaardigen en distribueren van communicatiematerialen en het verzorgen van collectieve media-inkoop ten behoeve van de overheid;
d. Het ondersteunen van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit van de communicatie en het ontwikkelen, verbinden en borgen van kennis;
e. Het ondersteunen van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van betrouwbare en toegankelijke publieksvoorlichting via telefoon, e-mail en Internet;
f. Het gebruik van zendtijd op radio en televisie zoals toegewezen aan de minister van Algemene Zaken op basis van de Mediawet ten behoeve van overheidsvoorlichting;
g. Consultatie en overleg inzake overheidsvoorlichting onder bijzondere omstandigheden.
VII. Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Het Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te belasten met de ondersteuning van de Raad en zijn leden bij de voorbereiding en totstandkoming van rapporten aan de regering, in welk verband de navolgende in het bijzonder zijn te noemen:
a. Uitvoeren van onderzoek op voor het raadswerk relevante gebieden, alsmede het begeleiden van extern onderzoek in opdracht van de Raad;
b. Onderhouden van contacten met voor het raadswerk relevante personen in bestuur en wetenschap;
c. Bevorderen van de doorwerking van rapporten in zowel de bestuurlijke als de wetenschappelijke sfeer;
d. Voorlichting en communicatie met betrekking tot de activiteiten van de Raad.
VIII. Intrekking, inwerkingtreding en bekendmaking
Het Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ van 20 september 2000 wordt ingetrokken.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 april 2009.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ 2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de in dit besluit genoemde functionarissen, de secretaris van het Departementaal Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad.
De
Minister-President
Minister
Inhoudsopgave
I. Kabinet Minister-President
II. Centrale Afdeling Personeel en Organisatie
III. Centrale Afdeling Financieel-Economische Zaken
IV. Centrale Afdeling Facilitaire Zaken
V. Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement
VI. Dienst Publiek en Communicatie
VII. Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
VIII. Intrekking, inwerkingtreding en bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht