Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit natuurbeheer schaapskuddes

Uitgebreide informatie
Besluit instandhouding schaapskuddes
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 3 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
c. ooi: vrouwelijk schaap dat ten minste één keer heeft gelammerd of ten minste één jaar oud is.
Artikel 2
Aanvragen tot subsidieverlening voor projecten, bedoeld in artikel 2 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten, kunnen worden ingediend voor het thema ‘Natuurbeheer schaapskuddes’.
Artikel 4
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die een bijdrage leveren aan een doelmatig beheer door middel van gehoede schaapskuddes in natuurterreinen of op dijken.
Artikel 5
De subsidie wordt verleend voor een tijdvak van één kalenderjaar.
1.
Voor subsidieverlening komen uitsluitend in aanmerking projecten als bedoeld in artikel 4 die voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. de kudde wordt ten minste gedurende de periode van 15 april tot 15 september gehoed door een herder, met gebruik van een of meer honden, gedurende ten minste 5 uren per dag, met uitzondering van perioden met extreme omstandigheden;
b. de kudde bestaat uit ten minste 100 ooien;
c. de kudde wordt gehoed in natuurterreinen of op dijken.
2.
Het begrazingsplan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, omvat ten minste:
a. een aanduiding van de eigenaar of beheerder van het terrein of de terreinen die begraasd worden;
b. een topografische kaart met schaal 1:10.000 waarop het te begrazen gebied en de daar voorkomende vegetatietypen zijn aangegeven;
c. de doelstellingen ten aanzien van het natuurbeheer;
d. het aantal en het soort schapen waarmee, en de perioden waarin begrazing plaatsvindt.
Artikel 7
Voor subsidie komen in aanmerking:
a. een gemeente;
b. een stichting die ingevolge haar statutaire doelstelling activiteiten verricht ten behoeve van de instandhouding van schaapskuddes;
c. een eigenaar van overige particuliere kuddes die aan de voorwaarden van artikel 6 voldoen;
die in 2005 een aanvraag als bedoeld in artikel 10 hebben ingediend.
Artikel 8
De subsidie bedraagt per schaapskudde per jaar:
a. voor kuddes tot 250 ooien: € 16.000,–;
b. voor kuddes vanaf 250 ooien: € 28.000,–.
Artikel 9
Aanvragen tot subsidieverlening worden ingediend vóór 1 mei van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Artikel 10
In afwijking van artikel 6 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten gaat een aanvraag tot verlening van subsidie vergezeld van:
a. een afschrift van het begrazingsplan, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel d;
b. bescheiden, waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel a tot en met c, en
c. een verklaring van de eigenaar of beheerder van het terrein of de terreinen, waaruit blijkt dat hij instemt met de begrazing.
1.
Een aanvraag tot subsidieverlening wordt gericht aan de minister en ingediend bij Dienst Regelingen.
2.
Bij de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het daarvoor beschikbare aanvraagformulier.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 13
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit natuurbeheer schaapskuddes.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht