Let op. Deze wet is vervallen op 31 oktober 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 oktober 2015.

Besluit onafhankelijke adviescommissie en raad voor praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

Uitgebreide informatie
Besluit van 8 september 2009, nr. WWI/SB2009054268, houdende de instelling van de Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften en de Raad voor praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. commissie: commissie bedoeld in artikel 2,
b. raad: raad bedoeld in artikel 10,
c. minister: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie.
Artikel 2
Er is een Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften.
Artikel 3
De commissie heeft tot taak te adviseren over de toepassing van de brandveiligheidsvoorschriften gesteld bij of krachtens de Woningwet .
1.
De commissie adviseert uitsluitend in geval:
a. daartoe een verzoek wordt gedaan dat betrekking heeft op de toepassing van één of meer brandveiligheidsvoorschriften in het kader van:
een vergunningaanvraag voor het bouwen of brandveilig gebruik,
een melding brandveilig gebruik,
aanvullende voorwaarden met betrekking tot een vergunning of melding brandveilig gebruik, of
een handhavingsbesluit en
b. over de toepassing van die voorschriften verschil van inzicht bestaat tussen de aanvrager en het bevoegde gezag.
2.
Indien omtrent de toepassing van die voorschriften naar het oordeel van de commissie reeds relevante informatie ter beschikking van verzoekers is, kan een verzoek om advies door de commissie worden afgewezen.
3.
Voorts adviseert de commissie in het geval de raad overeenkomstig artikel 11, onderdeel b, daartoe een verzoek doet.
1.
De commissie bestaat uit deskundigen op het terrein van het bouwproces, de brandveiligheid en de bouwregelgeving.
2.
De commissie bestaat uit 5 leden, waaronder de voorzitter.
3.
De leden van de commissie worden voor een periode van 3 jaar benoemd door de minister na advies van de raad.
4.
De voorzitter wordt voor een periode van 2 jaar benoemd bij meerderheid van stemmen door de leden van de commissie.
5.
De minister verzoekt de commissie bij de benoeming van een nieuw lid een voorstel te doen voor één of meer kandidaten.
6.
De leden kunnen telkens worden herbenoemd.
7.
De leden kunnen tussentijds niet geschorst of ontslagen worden anders dan wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie dan wel wegens andere zwaarwegende in de persoon van de betrokkene gelegen redenen.
Artikel 6
De commissie regelt haar werkwijze en legt deze vast.
1.
De leden van de commissie hebben zitting zonder last.
2.
Een lid van de commissie onthoudt zich van deelneming aan de behandeling van een advies dat:
a. hemzelf of een van zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad aangaat;
b. een instelling of rechtspersoon betreft waarbij hij werkzaam is of belang heeft;
c. een aanvraag betreft waarbij hij op enigerlei wijze betrokken is geweest.
1.
De commissie kan besluiten een verzoek om advies buiten behandeling te laten. In een dergelijk geval worden verzoekers daarvan in kennis gesteld.
2.
Een advies wordt uitgebracht aan verzoekers.
3.
Adviezen van de commissie worden, ontdaan van gegevens die herleidbaar zijn tot verzoekers, openbaar gemaakt onder meer door opname op een website.
1.
De commissie draagt zorg voor de nodige technische en organisatorische voorzieningen ter beveiliging van zijn gegevens tegen verlies of aantasting en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking van die gegevens.
2.
De commissie draagt zorg voor de goede archivering van de verzoeken, de adviezen en de overige documenten.
Artikel 10
Er is een Raad voor de praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften.
Artikel 11
De raad heeft tot taak:
a. op basis van ervaringen met de praktijktoepassingen minimaal jaarlijks aan het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te rapporteren over de toepassing van de brandveiligheidsvoorschriften gesteld bij of krachtens de Woningwet ;
b. buiten de gevallen in artikel 4 de commissie te verzoeken te adviseren over de toepassing van de brandveiligheidsvoorschriften;
c. de minister te adviseren over de benoeming van de leden van de commissie.
1.
De raad bestaat uit 3 leden waaronder de voorzitter.
2.
De leden van de raad worden voor een periode van 3 jaar benoemd door de minister.
3.
Het lidmaatschap eindigt na 3 jaar, op eigen verzoek of na verzoek minister.
4.
Leden van de raad kunnen voor een zelfde periode worden herbenoemd.
Artikel 13
De voorzitters van de commissie en de raad hebben ten minste één maal per jaar overleg over aangelegenheden die de toepassing in concrete gevallen van de brandveiligheidsvoorschriften betreffen.
Artikel 14
Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden van de commissie of de raad en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de taken in dit besluit de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Artikel 15
De minister voorziet in het secretariaat van de commissie en de raad.
1.
De voorzitter en de overige leden van de commissie ontvangen een vaste vergoeding overeenkomend met het maximumsalaris van schaal 18 respectievelijk 17, vermeld in bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 vermenigvuldigd met een door de minister vast te stellen deeltijdpercentage.
2.
De voorzitter en de overige leden van de raad ontvangen een door de minister vast te stellen vacatievergoeding en reisvergoeding.
Artikel 17
Bij het voor de eerste maal benoemen van leden van de commissie bij de aanvang van de commissie, blijft arikel 5, derde lid en artikel 11, onderdeel c, buiten toepassing en kan voor maximaal de helft van het aantal leden een kortere periode gelden dan genoemd in artikel 5, tweede lid.
Artikel 18
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2009.
Artikel 19
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit onafhankelijke adviescommissie en raad voor praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 8 september 2009
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht