Besluit van de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, in de functie van hoofd van de Visadienst, van 3 december 2014, nr. INDUIT14-2719, houdende verlening van ondermandaat en -machtiging (Besluit ondermandaat en -machtiging Hoofd Visadienst 2014)
Het hoofd van de Visadienst,
Gelet op
artikel 3 van het Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014;
Besluit:
Artikel 1
Ondermandaat en -machtiging te verlenen van de hem ingevolge het Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014 toegekende bevoegdheden aan:
a. de in de bijlage bij dit besluit genoemde en onder hem ressorterende functionarissen, voor zover het gaat om het nemen van besluiten dan wel instellen van rechtsmiddelen en het in rechte vertegenwoordigen in rechterlijke procedures als bedoeld in artikel 1, a tot en met d, van het Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014, een en ander voor zover dat in overeenstemming is met de taak en functie van de betreffende functionaris;
b. de ambtenaren belast met de grensbewaking als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b en d, van het Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014, voor zover het gaat om het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1, onder a en b, van dat besluit;
c. de ambtenaren belast met toezicht als bedoeld in artikel in artikel 3, eerste lid, onder c en d, van het Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014, voor zover het gaat om het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1, onder a en b, van dat besluit.
Artikel 2
Het Besluit Ondermandaatverlening Hoofd Visadienst en de Machtigingsregeling Hoofd Visadienst worden ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2013.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en -machtiging Hoofd Visadienst 2014.
Dit besluit zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Rijswijk, 26 februari 2015
De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, in de functie van hoofd van de Visadienst,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht