Besluit van de directeur van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) van 4 februari 2015, houdende regels inzake het verlenen van ondermandaat en machtiging betreffende aangelegenheden die verband houden met de toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde (Besluit ondermandaat en machtiging directeur CIBG inzake de toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde)
De directeur van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg,
Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Chief Operational Officer: de Chief Operational Officer van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, welke functienaam van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 luidde ‘plaatsvervangend directeur’;
b. hoofd van de afdeling Registers en Knooppunten 3: het hoofd van de afdeling Registers en Knooppunten 3 van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, welke functienaam van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 luidde ‘clusterhoofd Registers’.
Artikel 2
Aan de Chief Operational Officer en het hoofd van de afdeling Registers en Knooppunten 3 wordt, ieder voor zich, ondermandaat en machtiging verleend ten aanzien van het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van:
a. de toelating tot de uitoefening van de diergeneeskunde, bedoeld in artikel 3.11 van het Besluit diergeneeskundigen;
b. de registratie, bedoeld in artikel 4.3 van de Wet dieren;
c. de toelating tot de uitoefening van de diergeneeskunde, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.4, 3.6, 3.9 en 7.3 van het Besluit diergeneeskundigen;
d. de registratie en de doorhaling, bedoeld in artikel 4.2, 4.5. en 4.6 van het Besluit diergeneeskundigen.
Artikel 3
De uit dit besluit voor de Chief Operational Officer en het hoofd van de afdeling Registers en Knooppunten 3 voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op de door de Chief Operational Officer en het hoofd van de afdeling Registers en Knooppunten daartoe aangewezen plaatsvervangers.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens dit besluit ondermandaat en machtiging is verleend.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
‘s-Gravenhage, 4 februari 2015
de directeur van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht