Let op. Deze wet is vervallen op 11 oktober 2016. U leest nu de tekst die gold op 10 oktober 2016.

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging inspecteur-generaal der mijnen 2015

Uitgebreide informatie
Besluit van de inspecteur-generaal der mijnen van 5 januari 2015, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de inspecteur-generaal der mijnen van het Staatstoezicht op de Mijnen 2015 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging inspecteur-generaal der mijnen 2015)
De inspecteur-generaal der mijnen,
Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de inspecteur-generaal: de inspecteur-generaal der mijnen;
b. de plaatsvervangend inspecteur-generaal: de plaatsvervangend inspecteur-generaal der mijnen;
c. de afdelingshoofden: de hoofden van de afdelingen Operaties, Engineering, Geo-Engineering en Stafbureau;
d. het MT-SodM: het collectief van onder a en c bedoelde functionarissen;
e. het hoofd Stafbureau: het hoofd Stafbureau van Staatstoezicht op de Mijnen;
f. de budgethouders: het hoofd Stafbureau, de medewerker toezicht, belast met de coördinatie van de informatievoorziening en de plaatsvervangend inspecteur-generaal;
g. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).
Artikel 2
Aan de inspecteur-generaal is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:
a. onderwerpen waarover in het MT-SodM geen overeenstemming is;
b. onderwerpen, die een of meer afdelingen van zijn dienstonderdeel raken, tenzij daarover tussen de betrokken afdelingshoofden overeenstemming bestaat;
c. aangelegenheden:
1°. ten aanzien waarvan de inspecteur-generaal in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of
2°. die door een afdelingshoofd aan de inspecteur-generaal ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de inspecteur-generaal door een ander afdelingshoofd moeten worden afgehandeld.
1.
Aan de plaatsvervangend inspecteur-generaal wordt volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden die de gehele dienst betreffen tot en met een bedrag van € 5.000 per verplichting.
2.
Aan de afdelingshoofden wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken, niet zijnde besluiten, op zijn werkterrein.
3.
Aan de afdelingshoofden van de afdelingen Operaties, Engineering en Geo-engineering wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van brieven op hun werkterrein naar aanleiding van gehouden inspecties.
4.
Aan het hoofd Stafbureau wordt machtiging verleend voor het ondertekenen van brieven op financieel en administratief gebied, op het gebied van huisvesting, personeel & organisatie.
5.
Aan de afdelingshoofden wordt voorts, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor operationele kosten op hun werkterrein tot en met een bedrag van € 2.500 per verplichting.
6.
Aan de afdelingshoofden wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:
a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;
b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;
c. het accorderen van P-Direkt aanvragen;
d. het accorderen van aanvragen voor binnenlandse dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties tot en met een bedrag van € 2.500 per verplichting.
1.
Aan het hoofd Stafbureau wordt volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen op het gebied van opleidingen en tijdelijk personeel, tot en met een bedrag van € 2.500 per verplichting.
2.
Aan het hoofd Stafbureau wordt tevens volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen op het gebied van bureaukosten en reiskosten tot en met een bedrag van € 2.500 per verplichting en op het gebied van huisvesting tot en met een bedrag van € 5.000 per verplichting.
3.
Aan de medewerker toezicht, belast met de coördinatie van de informatievoorziening wordt volmacht en machtiging verleend op het gebied van documentatie en literatuur tot en met een bedrag van € 1.250 per verplichting en op het gebied van hardware, software en telefonie tot en met een bedrag van € 2.500 per verplichting.
1.
De uit dit besluit voor de afdelingshoofden en de budgethouders voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervanger.
2.
De uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden van de medewerker toezicht, belast met de coördinatie van de informatievoorziening gaan in geval van afwezigheid over op het hoofd Stafbureau.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging inspecteur-generaal der mijnen 2015.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 5 januari 2015
inspecteur-generaal der mijnen
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Taakverdeling
+ § 3. Vervanging
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht