Besluit van de loco secretaris-generaal van 5 januari 2015, nr. 14209702, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Algemene Economische Politiek van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015
De loco secretaris-generaal,
Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de loco secretaris-generaal: de loco secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, tevens de directeur van de directie Algemene Economische Politiek en tevens chief economist van het Ministerie van Economische Zaken;
b. de MT-leden: de leden van het managementteam van de directie Algemene Economische Politiek van de dienst loco secretaris-generaal;
c. het MT-AEP: het collectief van de onder a en b bedoelde functionarissen;
d. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).
Artikel 2
Aan de loco secretaris-generaal is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:
a. onderwerpen waarover binnen het MT-AEP geen overeenstemming bestaat;
b. aangelegenheden:
1°. ten aanzien waarvan de loco secretaris-generaal in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of
2°. die door een lid van het MT-AEP aan de loco secretaris-generaal ter afhandeling worden voorgelegd.
1.
Aan de MT-leden wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.
2.
Aan de MT-leden wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:
a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;
b. zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;
c. het accorderen van P-Direkt aanvragen;
d. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;
e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.
Artikel 4
De uit dit besluit voor een MT-lid voortvloeiende bevoegdheden gaan bij zijn afwezigheid over op een ander MT-lid.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerst dag na uitgifte van Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Algemene Economische Politiek van de dienst loco secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
‘s-Gravenhage, 5 januari 2015
loco secretaris-generaal
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Taakverdeling
+ § 3. Vervanging
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht