Let op. Deze wet is vervallen op 16 november 2017. U leest nu de tekst die gold op 15 november 2017.

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor PIANOo van het Ministerie van Economische Zaken 2015

Uitgebreide informatie
Besluit van de directeur PIANOo van 5 januari 2015, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor PIANOo van het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor PIANOo van het Ministerie van Economische Zaken 2015)
De directeur van PIANOo,
Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de directeur: de directeur van PIANOo;
b. het hoofd: het hoofd TenderNed van PIANOo, tevens plaatsvervangend directeur PIANOo;
c. de adviseur bedrijfsvoering: de adviseur bedrijfsvoering van PIANOo;
d. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).
Artikel 2
Aan de directeur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende aangelegenheden ten aanzien waarvan de directeur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld.
1.
Aan het hoofd wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.
2.
Aan het hoofd wordt tevens, voor de onder hem ressorterende medewerkers, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:
a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;
b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;
c. het accorderen van P-Direkt aanvragen;
d. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;
e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie.
Artikel 4
Aan de adviseur bedrijfsvoering wordt volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 2.500 per verplichting niet te boven gaat.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor PIANOo van het Ministerie van Economische Zaken 2015.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
‘s-Gravenhage, 5 januari 2015
directeur van PIANOo
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Taakverdeling
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht