Let op. Deze wet is vervallen op 2 februari 2013. U leest nu de tekst die gold op 1 februari 2013.

Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 24 februari 2012, nr. 260151, houdende openbaarmaking van de subsidie-gegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid over het EU-boekjaar 2011 (Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2011)
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Gelet op verordening (EG) nr. 259/2008 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 maart 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de bekendmaking van informatie over de begunstigden van financiële middelen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 76);
Gelet op verordening (EG) nr. 498/2007 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van de Europese Unie inzake het Europees Visserijfonds (PbEU L 120);
Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur en artikel 2, eerste lid, van de Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid;
Besluit:
Artikel 1
Het uitgangspunt van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) is het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Een document dat op basis van de Wob openbaar wordt gemaakt, is openbaar voor iedereen.
Vanaf 2005 heb ik jaarlijks alle subsidiegegevens van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (hierna: GLB) openbaar gemaakt op grond van de Wob , vanaf 2006 ook de subsidiegegevens van het gemeenschappelijk visserijbeleid (hierna: GVB).
Dit jaar heb ik besloten om evenals in vorige jaren de subsidiegegevens van het GLB en het GVB op grond van de twee hierna te noemen Europese verordeningen en op grond van de Wob openbaar te maken. De Wob staat de openbaarmaking van bedoelde GLB-gegevens over de periode 16 oktober 2010 tot en met 15 oktober 2011 en de bedoelde GVB-gegevens over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 niet in de weg. De uitzonderingsgronden, bedoeld in artikel 10 en 11 van de Wob, zijn niet van toepassing op de te verstrekken informatie, of wegen niet op tegen het algemene belang van openbaarmaking. Bovendien merk ik op dat de openbaarmaking van deze gegevens past binnen mijn beleid om actieve openbaarheid van GLB- en GVB-subsidiegegevens te betrachten. Dit beleid is vastgelegd in de Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid . Er bestaat een algemeen belang bij openbaarmaking van GLB- en GVB-subsidiegegevens. Door openbaarmaking van deze gegevens wordt de gelegenheid geboden om te beoordelen op welke wijze deze publieke gelden worden besteed. Ik zet de huidige praktijk van openbaarmaking daarmee voort. Wel gelden voor openbaarmaking van de subsidiegegevens over het GLB sinds 2008 enkele aanvullende voorwaarden op grond van verordening (EG) nr. 259/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de bekendmaking van informatie over de begunstigden van financiële middelen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 76). In 2010 is dit kader gewijzigd met een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaken C-92/09 en C-93/09, waarin met betrekking tot het ELGF en ELFPO is bepaald dat de openbaarmakingsbepalingen in bovengenoemde EU-regelgeving niet langer op natuurlijke personen van toepassing zijn. De Europeesrechtelijke basis onder die specifieke openbaarmaking is derhalve vervallen. De Europese Commissie heeft de lidstaten gevraagd om de openbaarmaking van de gegevens van natuurlijke personen die financiële middelen hebben ontvangen uit het ELGF en ELFPO, op te schorten. Met het oog daarop worden de gegevens van de natuurlijke personen die in onderhavige periode financiële middelen uit het ELGF dan wel ELFPO hebben ontvangen, hierbij, net als vorig jaar, niet openbaar gemaakt. Ten aanzien van anderen dan natuurlijke personen, wijzigt het kader niet en wordt derhalve dezelfde lijn gehanteerd als vorige jaren.
Voor de openbaarmaking van subsidiegegevens over het GVB gelden enkele voorwaarden op grond van verordening (EG) nr. 498/2007 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van de Europese Unie inzake het Europees Visserijfonds (PbEU L 120).
Gelet op het bovenstaande maak ik de volgende gegevens openbaar over de GLB-subsidies over de periode 16 oktober 2010 tot en met 15 oktober 2011:
a. volledige naam van rechtspersoon, postcode en gemeente waar de begunstigde is ingeschreven;
b. regeling of de boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;
c. betaaldatum;
d. betaalorgaan;
e. over de subsidies:
Gelet op het bovenstaande maak ik de volgende gegevens openbaar over de GVB-subsidies over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011:
1°. op grond van het Europees Landbouwgarantiefonds, het bedrag aan rechtstreekse betalingen en het bedrag aan andere betalingen;
2°. op grond van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het totale bedrag aan overheidsfinanciering inclusief de nationale bijdrage;
3°. de som van de bedragen, bedoeld in subonderdeel 1°. en 2°.;
a. voornaam, familienaam of volledige naam van rechtspersoon, postcode en gemeente waar de begunstigde woont of is ingeschreven;
b. regeling of de boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;
c. betaaldatum;
d. naam van de concrete actie waarvoor subsidie is verstrekt;
e. bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken voor een actie;
f. nadat een actie is afgerond, het totale bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken en dat daadwerkelijk voor de actie is besteed.
De zorgvuldigheid vereist in dit geval dat belanghebbenden eerst in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van dit besluit tot openbaarmaking, alvorens de gegevens daadwerkelijk openbaar te maken. Gezien het zeer grote aantal belanghebbenden zal ik dit besluit zowel in de Staatscourant als op de website van mijn ministerie bekendmaken. In vergelijkbare gevallen schrijft artikel 6, derde lid, van de Wob voor dat de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing bekend is gemaakt. Op grond van artikel 4, eerste lid, van de Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid zal ik de informatie vier weken na de bekendmaking van dit besluit openbaar maken. De datum van de openbaarmaking stel ik vast op 2 april 2012.
Artikel 2
Het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 maart 2011, nr. 195661, houdende openbaarmaking van de subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid over het EU-boekjaar 2010 (Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2010) (Stcrt. 2011, 5835) vervalt.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 24 februari 2012
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht