Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.

Besluit organisatorische inrichting DGOB

Uitgebreide informatie
Besluit organisatorische inrichting DGOB
De minister van Binnenlandse Zaken,
Overwegende dat het gewenst is de taken en de inrichting van de onderdelen van het directoraat-generaal Openbaar Bestuur opnieuw vast te stellen;
Besluit:
I.
Er is een directoraat-generaal Openbaar Bestuur.
II.
Het directoraat-generaal Openbaar Bestuur heeft taken met betrekking tot:
a. de organisatie en wetgeving met betrekking tot het openbaar bestuur;
b. de financiën van gemeenten en provincies (het Gemeentefonds en het Provinciefonds) en de structurele verhoudingen onderling (bijvoorbeeld gemeentelijke herindeling);
c. de coördinatie van het bestuursbeleid en de taakverdeling tussen overheden en andere bestuursorganen – waaronder functionele bestuursorganen – en het bevorderen van de decentralisatie;
d. het beleid inzake sociale vernieuwing;
e. de coördinatie van het minderhedenbeleid;
f. het algemene beleid inzake de informatievoorziening in de openbare sector, alsmede het persoonsinformatiebeleid en de documentaire informatievoorziening;
g. enkele specifieke toepassingen van informatietechnologie, zoals het project Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en het programma Documentaire Informatiesystemen (DIS);
h. het paspoortbeleid en de coördinatie van identiteitsbewijzen;
i. de benoeming en rechtspositie van burgemeesters en Commissarissen der Koningin.
III.
Het directoraat-generaal Openbaar Bestuur bestaat uit:
a. de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal;
b. de directie Interbestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening;
c. de directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie;
d. de directie Coördinatie Minderhedenbeleid;
e. het projectbureau Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens;
f. de Rijksinspectie voor de Bevolkingsregisters;
g. de afdeling Kabinetszaken;
h. het bureau Secretariaat van de Raad voor het binnenlands bestuur;
i. het stafbureau Openbaar Bestuur;
j. de Centrale Archief Selectiedienst.
IV.
De directie Interbestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening is samengesteld uit:
a. de afdeling Bevordering Interbestuurlijke Informatica Toepassingen;
b. de afdeling Coördinatie Bestuursbeleid;
c. de afdeling Overheidsinformatievoorziening en Organisatie;
d. de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling;
e. de afdeling Persoonsinformatiebeleid.
V.
De directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie is samengesteld uit:
a. de afdeling Bestuur en Wetgeving;
b. de afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur;
c. de afdeling Fiscale en Bestuurlijke Zaken;
d. de Inspectie Financiën Lagere Overheden.
VI.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening en werkt terug tot en met 1 januari 1991.
VII.
1. Het besluit van 2 december 1986, nr. CF86/U29 en het besluit van 15 maart 1989, nr. CF88/U5 worden ingetrokken.
2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit organisatorische inrichting DGOB.
Afschrift van dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden gepubliceerd, zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan:-
de directeur van het Kabinet van de Koningin;-
de directeuren-generaal;-
de chefs van de directies (staf- en hoofd)afdelingen, diensten, inspecties en rechtstreeks onder de secretaris-generaal ressorterende bureaus;-
de Inspectie der Rijksfinanciën;-
de Centrale Accountantsdienst van het ministerie van Financiën;-
de afdeling Publikaties Overheidsorganisatie van de Centrale Archief Selectiedienst;-
de beveiligingsambtenaar.
's-Gravenhage, 31 januari 1991
De
minister
Voor eensluitend afschrift,
Het
Hoofd van de afd. Documentair Management en Ondersteuning
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht