Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Besluit overgangsregeling inzake voortduren opsporingsbevoegdheid buitengewone opsporingsambtenaren

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 13 februari 1995, nr. 481432/595/NE houdende een overgangsregeling inzake het voortduren van opsporingsbevoegdheid van personen voor wie een aanvraag tot buitengewoon opsporingsambtenaar is ingediend
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 142 Wetboek van Strafvordering en artikel 44, vijfde lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:besluit:
het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ;standplaats:
de standplaats bedoeld in artikel 1, tweede lid van het besluit.
Artikel 2
De personen, bedoeld in artikel 44, vijfde lid, onder b, van het besluit, voor wie vóór 1 april 1995 een verzoek tot aanwijzing als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onder b, dan wel tot beëdiging als buitengewoon opsporingsambtenaar is ingediend bij de procureur-generaal of de minister van Justitie, behouden hun opsporingsbevoegdheid tot het moment waarop onherroepelijk op het verzoek is beslist. In elk geval vervalt de opsporingsbevoegdheid een jaar na indiening van het verzoek.
1.
Het bepaalde in de hoofdstukken 5 en 6 van het besluit is gedurende de in artikel 2 genoemde termijn van toepassing.
2.
Gedurende de periode dat de in artikel 2 bedoelde personen nog niet beschikken over het op grond van artikel 26 van het besluit vastgestelde legitimatiebewijs dragen zij een legitimatiebewijs bij zich waaruit hun functie en opsporingsbevoegdheid blijkt.
3.
Voor de in artikel 2 genoemde termijn is de hoofdofficier van justitie, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Politiewet 1993, van het arrondissement waarbinnen de standplaats van de in artikel 2 bedoelde personen is gelegen aangewezen als toezichthouder en de korpschef, bedoeld in artikel 24 van de Politiewet 1993 , van de politieregio waarbinnen die standplaats is gelegen, als direct toezichthouder.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit zal met toelichting worden geplaatst in de Staatscourant en het Algemeen politieblad.
Den Haag, 13 februari 1995
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
hoofd van de Directie Politie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht