Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit Permanente Educatie II

Uitgebreide informatie
Besluit Permanente Educatie II
De Raad voor Rechtsbijstand, namens de Minister van Veiligheid en Justitie,
stelt, gelet op
Artikel 48c en 48d van de Wet Justitie-subsidies (Staatsblad 1998, nr. 447);
Hoofdstuk 4B van de Wijzigingswet Wet Justitie-subsidies, Staatsblad 2013, 96);
Artikel 5 van het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering (Staatsblad 2013, nr. 308);
Titel III van de Faillissementswet (Staatsblad 1998, nrs. 445 en 447);
Regeling van de Minister van Justitie van 23 juli 2009, nr.5612426/09 houdende verlening van mandaat aan de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het verlenen van subsidies en het vaststellen van beleidsregels dienaangaande (Staatscourant 2009, 11554);
Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp (Staatscourant 30 december 2011, 23891);
Art 1, lid 2 van het Reglement register bewindvoerder Wsnp II
stelt beleid vast voor een systeem van permanente educatie voor bewindvoerders Wsnp niet-advocaten.
Art. 1
Uitgangspunt is dat Wsnp-bewindvoerders niet-advocaten zich moeten blijven ontwikkelen in hun vak en zelf verantwoordelijk zijn voor de bijscholing die zij volgen.
Zij kunnen hier zelf invulling aan geven.
Art. 2
Jaarlijks moet iedere bewindvoerder niet-advocaat ten minste 12 punten behalen aan bijscholingsactiviteiten. Een herintredende bewindvoerder, die minimaal een jaar niet als bewindvoerder Wsnp heeft gewerkt, dient in het eerste jaar van herintreding 18 punten te behalen.
Art. 3
De scholing moet gericht zijn op kennisvergroting en/of verbetering van vaardigheden en gebaseerd zijn op het opleidingsplan zoals genoemd in het Besluit Kwaliteitsstandaard II. De scholing moet voor minimaal 70% vakinhoudelijk/-gerelateerd zijn en kan voor het overige uit verbetering van vaardigheden bestaan (maximaal 4 punten per jaar). De criteria voor het toekennen van punten bij diverse soorten activiteiten zijn in de bijlage ‘Procedure en criteria voor puntentoekenning’ vastgelegd.
Art. 4
De Raad voor Rechtsbijstand (verder: de raad) kent bijscholingspunten toe per gevolgd opleidingsuur. Jaarlijks moeten minimaal 6 punten behaald worden door middel van scholingsactiviteiten verzorgd door scholingscentra.
Art. 5
Een bewindvoerder niet-advocaat moet de benodigde punten behalen vanaf het kalenderjaar volgend op het jaar waarin hij of zij met de basisopleiding is gestart.
Art. 6
Zowel scholingscentra als bewindvoerders niet-advocaten kunnen de raad vragen punten toe te kennen aan een bepaalde scholingsactiviteit. Dit kan vooraf worden aangevraagd, maar ook nadat de activiteit heeft plaatsgehad. De raad kan de aanvragen voorleggen aan een door hem hiertoe ingestelde onafhankelijke adviescommissie. In de bijlage ‘Procedure en criteria voor puntentoekenning’ is vastgelegd hoe de raad de verzoeken behandelt.
Art. 7
Op de website van het Bureau Wsnp wordt gepubliceerd voor welke algemeen geldende scholingsactiviteiten punten zijn toegekend. Over toekenning van punten aan andere dan de hiervoor bedoelde scholingsactiviteiten communiceert de raad alleen met individuele bewindvoerders.
Art. 8
Het kan voorkomen dat een bepaalde scholing verplicht door iedere bewindvoerder niet-advocaat gevolgd moet worden. De raad maakt dit, voor zover mogelijk, aan het begin van een kalenderjaar bekend. Ook kan de raad, indien hij daartoe aanleiding ziet, specifieke scholing opleggen aan een individuele bewindvoerder niet-advocaat.
Art. 9
Een bewindvoerder is zelf verantwoordelijk om bij te houden of er voldoende punten zijn behaald. Jaarlijks moet de bewindvoerder de raad middels de QuickScan informeren over de behaalde studiepunten. De raad registreert de behaalde punten. Wanneer de periodieke kwaliteitsaudit van de bewindvoerderorganisatie waarvoor de bewindvoerder werkzaam is, plaatsvindt, verstrekt de raad de gegevens over de behaalde punten per bewindvoerder binnen de organisatie aan de auditor.
Art. 10
Wanneer een bewindvoerder niet-advocaat niet het vereiste aantal scholingspunten kan behalen, dient hij of zij de raad schriftelijk en met redenen omkleed ontheffing of uitstel te vragen.
Indien een bewindvoerder niet-advocaat zonder opgaaf van redenen niet het vereiste aantal scholingspunten behaalt, dan zal dit tijdens een kwaliteitsaudit naar voren komen. Dit kan een tekortkoming in het kader van de kwaliteitsaudit van de bewindvoerderorganisatie opleveren. Ook kan dit leiden tot uitschrijving uit het bewindvoerderregister.
Art. 11
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit Permanente Educatie II’ en treedt twee dagen na publicatie in de Staatscourant in werking.
Utrecht, 8 oktober 2013
De
Minister
Directeur stelsel.
Directeur bedrijfsvoering.
Inhoudsopgave
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht