Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2009.

Besluit Programma MobiliteitsManagement 2007

Uitgebreide informatie
Besluit houdende vaststelling Programma MobiliteitsManagement 2007
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 2 van de Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat;
Gelet op verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. verordening: verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 379/5);
b. de-minimissteun: steun als bedoeld in artikel 2 van de verordening;
c. regeling: Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat ;
d. mobiliteitsmanagement: een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het beïnvloeden van gedrag ten aanzien van verplaatsingsbehoeften en vervoerwijzekeuze, en gericht op efficiëntie van verplaatsingen;
e. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;
f. commissie: Adviescommissie MobiliteitsManagement;
g. onderneming: elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd;
h. onderneming actief in het wegvervoer: een onderneming die in het passagiersvervoer over de weg actief is.
Artikel 2
Als programma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de regeling, wordt vastgesteld het Programma MobiliteitsManagement 2007 dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 3
Subsidie aan een onderneming op basis van de regeling en het Programma MobiliteitsManagement 2007 wordt uitsluitend verleend met in achtneming van de artikelen 1, 2 en 3 van de verordening.
1.
Er is een commissie die tot taak heeft de minister op verzoek te adviseren over aanvragen om subsidieverlening op grond van het Programma MobiliteitsManagement 2007 .
2.
De adviezen van de commissie zijn deugdelijk gemotiveerd.
3.
De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste zes andere leden.
4.
De voorzitter en de leden worden door de minister voor een termijn van ten hoogste twee jaar benoemd.
5.
De minister stelt de werkwijze van de commissie vast.
6.
Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij de subsidieverlening.
7.
De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.
8.
De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.
9.
Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeslagen in het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Artikel 5
De minister stuurt de aanvragen die naar zijn oordeel voldoen aan artikel 3 van de regeling in samenhang met het Programma MobiliteitsManagement 2007 alsmede aan de voorwaarden betreffende de-minimissteun als bedoeld in de verordening, om advies aan de commissie.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Programma MobiliteitsManagement 2007.
Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht