Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit provisie kredietbemiddeling

Uitgebreide informatie
1.
Een provisie-overeenkomst dient schriftelijk te worden aangegaan.
2.
Zij dient te bepalen dat slechts aanspraak op provisie bestaat ter zake van tot stand gekomen krediettransacties.
1.
De provisie-overeenkomst dient te voorzien in een regeling volgens welke een kredietbemiddelaar of leverancier alleen van maand tot maand gedurende de looptijd van de desbetreffende krediettransactie aanspraak op provisie heeft ten bedrage van een in de overeenkomst te bepalen percentage van het uitstaand saldo ter zake van die transactie, zoals dat saldo luidt op de laatste dag van de desbetreffende maand.
2.
Het percentage, bedoeld in het eerste lid, dient te gelden voor alle door de kredietgever af te sluiten krediettransacties, welke tot stand komen door bemiddeling van de kredietbemiddelaar of leverancier, behoudens het bepaalde in artikel 5.
Artikel 5
Partijen kunnen schriftelijk een wijziging van het in artikel 4 bedoelde percentage overeenkomen, met dien verstande dat:
a. een tussen partijen overeengekomen percentage telkens gedurende een aaneengesloten tijdvak van ten minste een maand dient te gelden;
b. ten aanzien van reeds tot stand gekomen niet-doorlopende krediettransacties het percentage blijft gelden dat gold op het tijdstip waarop de krediettransactie werd afgesloten;
c. ten aanzien van reeds tot stand gekomen doorlopende krediettransacties het percentage telkens eerst na 24 maanden kan worden gewijzigd uitsluitend in het percentage dat tussen partijen voor nieuw af te sluiten krediettransacties geldt op het tijdstip waarop de wijziging plaatsvindt.
Artikel 6
De provisie-overeenkomst dient te bepalen dat over de periode waarin een kredietnemer ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag, ter zake van de desbetreffende krediettransactie geen provisie is verschuldigd.
1.
De provisie-overeenkomst dient te bepalen dat met ingang van het tijdstip waarop het door de kredietnemer verschuldigde door de kredietgever vervroegd wordt opgeÃĢist in een geval als bedoeld in artikel 33, onder c , van de wet, ter zake van de desbetreffende krediettransactie geen provisie meer is verschuldigd.
2.
De provisie-overeenkomst dient een gelijke regeling te bevatten voor gevallen waarin de tot de krediettransactie behorende overeenkomsten worden ontbonden, met dien verstande dat de provisie-overeenkomst dient te bepalen dat, indien de ontbinding ongedaan wordt gemaakt op grond van artikel 42, tweede lid, van de wet, weer provisie verschuldigd wordt over de periode gerekend vanaf het tijdstip waarop de ontbinding ongedaan is gemaakt.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. Provisie-overeenkomsten
+ Hoofdstuk III. Wijze van uitbetaling
+ Hoofdstuk IV. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht