Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
De Sociale Verzekeringsraad,
Overwegende, dat het wenselijk is regels te stellen met betrekking tot de samenloop van toeslagen en voor het aanwijzen van de bedrijfsvereniging die de toeslag vaststelt en verstrekt;
Gelet op artikel 16 van de Toeslagenwet (Stb. 1986, 562);
Besluit
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder loondervingsuitkering: een uitkering of inkomensvoorziening als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Toeslagenwet.
Artikel 2
Dit besluit is van toepassing op samenloop van loondervingsuitkeringen zowel bij één uitkeringsgerechtigde als bij gehuwden.
Artikel 3
Bij samenloop van loondervingsuitkeringen krachtens verschillende wetten wordt de toeslag verleend op de uitkering krachtens de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen . Bij gebreke van een uitkering op grond van laatstgenoemde wet wordt de toeslag verleend op de uitkering of inkomensvoorziening op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen , de Werkloosheidswet , de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen , de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, dan wel de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen .
1.
Bij samenloop van loondervingsuitkeringen krachtens één wet wordt de toeslag verleend op de loondervingsuitkering die het eerst is ingegaan.
2.
Indien de loondervingsuitkeringen, bedoeld in het eerste lid, gelijktijdig zijn ingegaan, wordt de toeslag verleend op de hoogste loondervingsuitkering.
Artikel 5
Indien de loondervingsuitkering, waarop de toeslag ingevolge de artikelen 3 en 4 zou moeten worden verleend, blijvend en geheel door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is geweigerd, wordt de toeslag verleend op de uitkering, die tot uitbetaling blijft komen.
Artikel 6
Aan gehuwden die beiden een of meer loondervingsuitkeringen ontvangen, wordt de toeslag aan ieder van hen voor de helft betaalbaar gesteld.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip dat de Toeslagenwet in werking treedt, zijnde 1 januari 1987.
Artikel 8
[Vervallen.]
Zoetermeer, 18 december 1986.
De Sociale Verzekeringsraad ,
voorzitter
algemeen secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht