Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2004. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2004.

Besluit registratie buitenlandse strafbladen

Uitgebreide informatie
Besluit Registratie Buitenlandse Strafbladen
De Minister van Justitie,
Gelet op de artikelen 4 en 11 van de Wet op de justitiele documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag,
Besluit:
Artikel 1
Van onherroepelijk geworden veroordelingen, door andere dan Nederlandse rechters gewezen, kunnen uittreksels in de strafregisters worden opgenomen, indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan.
Artikel 2
Het bericht van de veroordeling moet langs officiële weg ter kennis van het Ministerie van Justitie zijn gebracht.
Artikel 3
De veroordeling moet zijn gewezen ter zake van een feit, dat door de Nederlandse strafwet als misdrijf wordt beschouwd of dat gelijkgesteld kan worden met een overtreding van artikel 432 Wetboek van Strafrecht.
1.
De veroordeling moet zijn gewezen door een bij de wet ingesteld burgerlijk of militair, tot het opleggen van straffen bevoegd gerecht.
2.
In elk geval worden de veroordelingen in de strafregisters opgenomen, indien zij zijn gewezen door een gerecht van Suriname, de Nederlandse Antillen of van enig land, waarmede een overeenkomst bestaat betreffende de uitwisseling van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen.
Artikel 5
In geval van twijfel over de uitlegging van de artikelen 3 en 4 en indien de veroordeling is gewezen door een rechter van een ander land dan in artikel 4 bedoeld, beslist de Minister van Justitie.
1.
Aan de rechterlijke ambtenaren, verbonden aan de in artikel 4, lid 2, bedoelde gerechten, kunnen inlichtingen worden verstrekt over gegevens, die in de strafregisters zijn opgenomen of daarin opgenomen zijn geweest. Voorts kunnen inlichtingen worden verstrekt omtrent aanhangige strafzaken.
2.
De in lid 1 bedoelde inlichtingen worden verstrekt door tussenkomst van de ambtenaar, belast met het beheer van de ten Departemente van Justitie geregistreerde justitiële gegevens.
Artikel 7
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit registratie buitenlandse strafbladen.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking tegelijk met de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag . Het wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant .
's-Gravenhage, 10 november 1958
De .
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht