Besluit Rekencommissie ova voor het VWS-veld
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Overwegende dat in het convenant van 20 september 1999 over de nieuwe aanpak voor de bepaling van de ova voor het VWS-veld is voorzien in het instellen van een rekencommissie,
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport;
b. de ova:
de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling waarvan de bepaling is vastgelegd in het convenant ’nieuwe aanpak voor de ova’;
c. de commissie:
de commissie, genoemd in artikel 2.
Artikel 2
De taak van de rekencommissie is omschreven in artikel 5 van het convenant over de nieuwe aanpak voor de bepaling van de ova.
1.
Tot lid van de commissie worden benoemd:
a. als voorzitter: drs. H.J. Brouwer, Amsterdam;
b. als lid: prof. dr. J.J.M. Theeuwes, Amsterdam;
c. als lid: prof. dr. A.H.J. Kolnaar, Tilburg.
2.
De leden worden benoemd voor een tijdvak van vier jaar. Herbenoeming is tweemaal mogelijk.
Artikel 4
De minister draagt zorg dat aan de commissie een secretariaat ter beschikking staat. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.
1.
De commissie stelt een reglement omtrent haar werkwijze vast. Het reglement wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie. Het reglement wordt aan de minister gezonden.
2.
Artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is van toepassing.
Artikel 6
De leden van de commissie ontvangen een vacatiegeld, alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. De vergoedingen worden vastgesteld overeenkomstig de hoogte van de door de Sociaal Economische Raad gehanteerde vergoedingen voor de leden van de raad en zijn commissies.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling van het besluit wordt gedaan.
Artikel 8
Het besluit adviescommissie VWS-overleg vervalt.
Artikel 9
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit Rekencommissie ova voor het VWS-veld.
Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
+ Begripsomschrijving
+ Taak en samenstelling van de commissie
+ Secretariaat
Artikel 5
Artikel 6
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht