Let op. Deze wet is vervallen op 20 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op 19 januari 2017.

Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden (OCW)

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 februari 2012, nr. FMICT/378691, inzake de routinematige digitale vervanging van archiefbescheiden
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Over te gaan tot routinematige digitale vervanging van archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen:
Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;
Gelet op de machtiging van de Algemene Rijksarchivaris van 26 januari 2012, NA/12/8900;
Besluit:
a. die:
1. zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, en zaken betreffen die nog niet zijn afgedaan; of
2. zullen worden ontvangen of opgemaakt in de periode tot en met vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit;
b. volgens de specificaties, vastgelegd in de bij dit besluit horende bijlage "handboek routinematige digitale vervanging E-Doc’;
c. overeenkomstig de eisen, opgenomen in de bijlage van de Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden (Stcrt. 2008, 21); en
d. met inachtneming van de waarde en het belang, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c onderscheidenlijk d, van het Archiefbesluit 1995, alsmede wat daarover is bepaald in artikel 4, tweede en derde lid, van de Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden (Stcrt. 2008, 21).
Dit besluit met de daarbij behorende bijlage zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht