Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie
De Minister van Defensie
Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. selectielijst ‘Vaststelling van de Generieke Selectielijst Defensie (GSD) over de periode vanaf 1945’ , vastgesteld 7 maart 2014, Stcrt. 2014, 5937;
b. beleidsregel: Beleidsregel digitale vervanging van vernietigbare archiefbescheiden Ministerie van Defensie 2013 ;
c. instructie: Instructie informatiebeheer Defensie 2015;
d. informatieobjecten: archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Archiefwet 1995.
Artikel 2. Vervanging
De personele archiefstukken van het Ministerie van Defensie worden met ingang van 1 december 2013 vervangen met inachtneming van de beleidsregel en de instructie.
a. De vervanging wordt uitgevoerd conform de instructie voor alle personele archiefstukken die moeten worden opgenomen in het personeelsdossier;
b. Niet vervangen worden:
informatieobjecten met een rubricering hoger dan departementaal vertrouwelijk;
informatieobjecten betreffende deelnemers aan het Management Development-traject schaal 16 tot en met 18;
informatieobjecten betreffende personeelsleden van bijzondere eenheden zoals genoemd in het handboek.
Artikel 4. Waarborgen cultureel erfgoed, recht-en bewijszoekende burger, historisch onderzoek
Bij de vervanging worden de waarborgen, neergelegd in de selectielijst, de beleidsregel en de instructie in acht genomen met betrekking tot artikel 2, eerste lid onder c en d van het Archiefbesluit 1995.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Het handboek wordt ter inzage gelegd bij het Ministerie van Defensie en raadpleegbaar gemaakt op de internetsite van het ministerie www.mindef.nl
’s Gravenhage, 25 oktober 2013
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Vervanging
Artikel 3. Reikwijdte
Artikel 4. Waarborgen cultureel erfgoed, recht-en bewijszoekende burger, historisch onderzoek
Artikel 5
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht