Besluit Staatssecretaris van Defensie Mandaat KPMG
De Staatssecretaris van Defensie,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. De Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Defensie
b. KPMG: KPMG Management Services B.V. gevestigd te Amstelveen
c. Uitkeringsregelingen:
De Militaire wachtgeldregelingen 1961 (SBK-Standaard);
Wachtgeldbesluit burgerlijke ambtenaren defensie (SBK-Standaard);
Uitkeringsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie (SBK-Standaard);
Tijdelijk besluit uitstroombevorderende maatregel Defensie (SBK-WG-UBM, burger en militair);
Wachtgeld- en uitkeringsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie bij privatisering;
Het Werkloosheidsbesluit defensiepersoneel ;
Het Werkloosheidsbesluit beroepsmilitairen bepaalde tijd .
Artikel 2. Mandaat
De Staatssecretaris verleent aan KPMG het volgende mandaat:
1. KPMG is bevoegd om namens de Staatssecretaris besluiten te nemen ter uitvoering en op grond van de uitkeringsregelingen.
2. KPMG legt een voorgenomen besluit, voor zover dit voortkomt uit de uitvoering van de uitkeringsregelingen, voor aan de Staatssecretaris indien KPMG gerede twijfels heeft over het in een individueel geval toepassen van een uitkeringsregeling en het naar het oordeel van KPMG een geval betreft dat grote beleidsmatige of financiële gevolgen kan hebben voor het Ministerie van Defensie, dan wel kan leiden tot precedentwerking.
3. KPMG is bevoegd om te beslissen op bezwaarschriften tegen ingevolge het eerste lid van dit artikel genomen besluiten, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.
4. KPMG is bevoegd om inzake de uitvoering van de uitkeringsregelingen namens de Staatssecretaris in rechte op te treden en om namens de Staatssecretaris tegen rechterlijke uitspraken ter zake al dan niet hoger beroep of cassatie in te stellen. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanzienlijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent KPMG deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van de Staatssecretaris. KPMG is in dat geval bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep of cassatie in te stellen.
5. KPMG is bevoegd tot het schriftelijk verlenen van ondermandaat aan bij KPMG in dienst zijnde functionarissen. KPMG houdt een register bij van verleende ondermandaten. Het register bevat de namen van de functionarissen van KPMG die op basis van het ondermandaat besluiten kunnen nemen, alsmede gegevens omtrent de inhoud van het ondermandaat.
Artikel 3. Ondertekening
De stukken die op grond van dit besluit worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:
De Staatssecretaris van Defensie,
voor deze:
………………… (de functie van de ondertekenaar)
………………… (handtekening en naam van de functionaris)
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.
Den Haag, 24 juli 2006
De
Staatssecretaris
Hoofddirecteur Personeel
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2. Mandaat
Artikel 3. Ondertekening
Artikel 4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht