Let op. Deze wet is vervallen op 6 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 5 februari 2009.

Besluit Stuurgroep Weesgeneesmiddelen

Uitgebreide informatie
Besluit Stuurgroep Weesgeneesmiddelen
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. de stuurgroep: de stuurgroep, genoemd in artikel 2;
c. de weesgeneesmiddelen: de geneesmiddelen, genoemd in artikel 2.
1.
Er is een Stuurgroep Weesgeneesmiddelen.
2.
De stuurgroep heeft tot taak het stimuleren van de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen en het verbeteren van de situatie van patiënten met een zeldzame ziekte, in het bijzonder het versterken van de informatievoorziening over zeldzame ziekten. De stuurgroep doet dit door: -
de vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, behandelaars, onderzoekers, farmaceutische industrie, verzekeraars en anderen bij elkaar te brengen;-
de problemen te inventariseren die de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen in Nederland in de weg staan;-
de problemen van patiënten te inventariseren, in het bijzonder wat betreft de informatievoorziening;-
te functioneren als aanspreekpunt voor belanghebbenden;-
netwerken te vormen met vergelijkbare structuren binnen de andere EU-lidstaten en zonodig ook daarbuiten;-
aan de betrokken instellingen oplossingen voor te stellen voor de herkende problemen;-
hierbij te betrekken de Europese richtlijnen ter zake, in het bijzonder Verordening (EG) 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 inzake weesgeneesmiddelen en toekomstige programma's inzake weesgeneesmiddelen en zeldzame ziekten voortvloeiend uit Europese richtlijnen;-
projectvoorstellen te beoordelen en advies hierover te geven aan het bestuur van het gebied Medische Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (MW-NWO).
3.
De stuurgroep maakt een jaarplan en legt dit ter goedkeuring aan de minister voor.
4.
De stuurgroep brengt uiterlijk 31 december 2001 een eerste verslag uit. De stuurgroep brengt daarna jaarlijks verslag uit van zijn werkzaamheden.
5.
De minister kan de stuurgroep ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, bijzondere aanwijzingen geven.
1.
De leden van de stuurgroep worden benoemd door de minister na voordracht van MW -NWO voor de duur van vier jaar. Deze benoeming kan één maal verlengd worden voor een periode van vier jaar.
2.
Voor de eerste keer worden benoemd:
prof. dr. H.G.M. Leufkens, Faculteit Farmacie, Universiteit Utrecht, tevens voorzitter;
dr. H. van Bronswijk, agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Den Haag;
prof. dr. C.B.H.W. Lamers, gastro-enteroloog, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden;
prof. dr. F.J.M. Gabreëls, emeritus kinderneuroloog, Universitair Medisch Centrum Sint-Radboud, Nijmegen;
mevrouw dr. C.M.A. Rademaker, ziekenhuisapotheker, Universitair Medisch Centrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht;
dr. R.W. van Olden, Nefarma, Den Haag;
ir. J.G. Hanstede, BioFarmind, Leerdam;
mevrouw H. Meutgeert, Vereniging voor Kinderen met Stofwisselingsziekten, Zwolle en Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties, Soestdijk;
de heer A. van der Zeijden, Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland, Utrecht.
3.
De stuurgroep stelt zijn eigen werkwijze vast.
1.
Het secretariaat van de stuurgroep zal worden gevoerd door het gebied Medische Wetenschappen van NWO. De coördinator weesgeneesmiddelen van MW -NWO treedt op als secretaris van de stuurgroep.
2.
Aan de vergaderingen van de stuurgroep kan worden deelgenomen door een waarnemer van VWS.
Artikel 5
Na afloop van de werkzaamheden zendt, uiterlijk op 31 december 2004, de stuurgroep een eindverslag aan de minister.
1.
De leden van de stuurgroep ontvangen, in plaats van vacatiegeld, een vergoeding van € 204,20 per vergadering.
2.
De leden van de stuurgroep ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten, in overeenstemming met het Reisbesluit binnenland .
Artikel 7
Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de stuurgroep geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de stuurgroep opgeborgen in het archief van dat ministerie.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt na het uitbrengen van het eindverslag.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Stuurgroep Weesgeneesmiddelen.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht