Besluit van 12 juni 1995, houdende toekenning van een eenmalige uitkering in 1992 en een eindejaarsuitkering in 1993 aan LSOP-ambtenaren alsmede wijziging van het Bezoldigingsbesluit LSOP in verband met een salarisverhoging in 1993 en 1995
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van 6 maart 1995, directoraat-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding, directie Politie, hoofdafdeling Politie-organisatie en Bedrijfsvoering, nr. 484066/595/GBJ en van 6 maart 1995, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Personeel, Onderwijs en Informatievoorziening, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA95/U429;
Gelet op artikel 74, zesde lid, van de Politiewet ( Stb. 1989, 223);
De Raad van State gehoord (advies van 20 april 1995, nr. WO3.95.0130);
Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van 1 juni 1995 directoraat-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding, directie Politie, hoofdafdeling Politie-organisatie en Bedrijfsvoering, nr. 498667/595/GBJ, en directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Personeel, Onderwijs en Informatievoorziening, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA95/1181;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de toepassing van Hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 5 juli 1993, houdende in hoofdzaak wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met algemene salarismaatregelen per 1 april 1992 en 1 januari 1993 en de toekenning van een eenmalige uitkering in 1992 ( Stb. 1993, 417), worden onder de belanghebbenden, bedoeld in artikel XI, eerste lid, onder a , mede verstaan de ambtenaren in de zin van het Ambtenarenreglement LSOP.
1.
Aan de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit LSOP wordt in 1993 een eindejaarsuitkering verleend ter grootte van 12 * 0,25% van de voor hem geldende berekeningsbasis.
2.
De berekeningsbasis, bedoeld in het eerste lid, is het salaris, bedoeld in artikel 1, zevende lid, van het Bezoldigingsbesluit LSOP, dat over de maand november 1993, mede met inachtneming van de bepalingen in het Ambtenarenreglement LSOP ter zake van vermindering van de bezoldiging in geval van non-activiteit, militaire dienst, buitengewoon verlof, ouderschapsverlof, ziekte of schorsing wordt genoten.
3.
De belanghebbende, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van dit artikel niet als belanghebbende aangemerkt voor de tijd dat hij ingevolge een wettelijke verplichting als militair in werkelijke dienst is en in verband daarmee de aan zijn ambt verbonden bezoldiging geniet tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het op hem te verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage.
Artikel 3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug voor wat betreft artikel 3, onderdeel A, tot en met 1 juli 1992, wat betreft artikel 1 tot en met 1 september 1992, wat betreft artikel 3, onderdelen B en C, tot en met 1 april 1993 en wat betreft artikel 2 tot en met 1 november 1993.
's-Gravenhage, 12 juni 1995
De Minister van Justitie,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de zevenentwintigste juli 1995
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht