Besluit van 24 december 1997 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten houdende regels met betrekking tot uitbreiding en beperking van de kring van ingezetenen voor de toepassing van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 1997, nr. SV/GSV/97/4895;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1997, nr. W12.97.0762);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1997, nr. SV/GSV/97/5432;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten .
Artikel 2. Uitbreiding van de kring van ingezetenen
Voor de toepassing van de wet wordt mede verstaan onder ingezetene: de persoon, die buiten Nederland woont en die op grond van artikel 2, 3, 5 of 8 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 verplicht verzekerd is voor de volksverzekeringen.
1.
Voor de toepassing van de wet wordt mede verstaan onder ingezetene: het eigen kind, het aangehuwde kind of het pleegkind van de persoon, die is uitgezonden om door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan te wijzen werkzaamheden in het kader van ontwikkelingssamenwerking te verrichten, dat gedurende het tijdvak, waarin bedoelde werkzaamheden worden verricht tot de huishouding van die persoon behoort, tenzij het kind gedurende bedoeld tijdvak werkzaamheden verricht.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op het pleegkind van de aldaar bedoelde persoon, dat eerst gedurende het tijdvak, waarin de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden worden verricht, tot diens huishouding is gaan behoren.
3.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder pleegkind verstaan een kind dat als een eigen kind wordt onderhouden en opgevoed.
Artikel 4. Beperking van de kring van ingezetenen
Voor de toepassing van de wet wordt niet verstaan onder ingezetene: de persoon, die op grond van de artikelen 9a, 13, 14, 15, 16, 18 of 20 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 niet verplicht verzekerd is voor de volksverzekeringen.
Artikel 5. Slotbepaling
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.
Artikel 6. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Het Oude Loo, 24 december 1997
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Uitbreiding van de kring van ingezetenen
Artikel 3. Eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind van ontwikkelingswerker
Artikel 4. Beperking van de kring van ingezetenen
Artikel 5. Slotbepaling
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht