Besluit van 24 december 1997, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 1997, nr. SV/WV/97/4894;
Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1997, no. W12.97.0761);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1997, nr. SV/WV/97/5431;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepaling
In dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen .
1.
Niet verzekerd is de persoon, bedoeld in artikel 4, 5 of 6 van de wet, die gedurende een aaneengesloten periode van ten minste drie maanden uitsluitend buiten Nederland arbeid verricht.
2.
Voor de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde periode van drie maanden worden perioden, gedurende welke de in het eerste lid bedoelde arbeid buiten Nederland wordt onderbroken wegens ziekte, gebreken, zwangerschap, bevalling of werkloosheid, beschouwd als perioden waarin uitsluitend buiten Nederland arbeid wordt verricht, tenzij tijdens deze perioden arbeid in Nederland wordt verricht.
3.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder arbeid buiten Nederland niet verstaan arbeid verricht op het buiten de territoriale zee onder de Noordzee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, voor zover het Koninkrijk der Nederlanden daar op grond van het internationale recht ten behoeve van de exploratie en de exploitatie van natuurlijke rijkdommen soevereine rechten mag uitoefenen, mits deze arbeid plaatsvindt op installaties en andere inrichtingen die in, op of boven dat gebied aanwezig zijn ten behoeve van de exploratie en de exploitatie van natuurlijke rijkdommen van dat gebied.
1.
Niet verzekerd zijn ministers, staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, leden van het Europese Parlement, de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen.
2.
Niet verzekerd zijn voorts politieke ambtsdragers die als gevolg van wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers die tot stand komen na het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit waarmee dit artikel is ingevoerd, hun verzekering tegen langdurige arbeidsongeschiktheid rechtstreeks aan die wet ontlenen.
1.
Niet verzekerd is de persoon die op grond van artikel 3 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de daarop berustende bepalingen niet als werknemer wordt beschouwd, behoudens ter zake van arbeid als bedoeld in artikel 4, 5 of 6 van de wet, die hij daarnaast verricht.
2.
Niet verzekerd is de persoon die op grond van artikel 8 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de daarop berustende bepalingen, niet als werknemer wordt beschouwd, behoudens ter zake van arbeid als bedoeld in artikel 5 van de wet die hij daarnaast verricht.
Artikel 4. Arbeid, zowel Waz- als WAO gekwalificeerd
Niet verzekerd is de persoon ter zake van door hem verrichte arbeid uit hoofde waarvan hij zowel zelfstandige is als bedoeld in artikel 4 van de wet, als werknemer in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering .
1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, kan artikelen van dit besluit buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van deze artikelen, gelet op het belang van de uitbreiding en beperking van de kring van verzekerden op grond van de wet, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, die uitsluitend voortvloeit uit de verzekeringsplicht of de uitsluiting daarvan op grond van dit besluit.
2.
Van een besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van het eerste lid wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.
Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Het Oude Loo, 24 december 1997
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Beperking van de kring van verzekerden
+ § 3. Bijzondere bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken