Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Besluit uitgifte Staatsblad en Staatscourant

Uitgebreide informatie
Besluit van 6 januari 1989, houdende regels inzake de uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 22 juli 1988, nr. 343/688, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
Gelet op artikel 89 van de Grondwet en artikel 8 van de Bekendmakingswet ( Stb. 1988, 18);
De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 1988, nr. WO3.88.0432);
Gezien het nader rapport van Onze Ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken van 30 december 1988, nr. 580/288;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister:
- in hoofdstuk 2: Onze Minister van Justitie;
- in hoofdstuk 3: Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
b. de uitgever: het in artikel 2 bedoelde bedrijf.
Artikel 2
Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken sluiten overeenkomsten tot het produceren, uitgeven en aan het publiek ter beschikking stellen van het Staatsblad onderscheidenlijk van de Staatscourant met een bedrijf dat ervoor zorg draagt daartoe over voldoende technische en organisatorische middelen te beschikken.
Artikel 3
Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken bereiden de nodige vervangende voorzieningen voor, voor het geval door gebreken in de uitvoering van een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 of anderszins de uitgifte van het Staatsblad onderscheidenlijk van de Staatscourant stagneert.
Artikel 4
In het Staatsblad wordt opgenomen al hetgeen waarvan een wet of koninklijk besluit bekendmaking in het Staatsblad voorschrijft, alsmede datgene wat in verband hiermee naar het oordeel van Onze Minister moet worden vermeld.
1.
Wetten en koninklijke besluiten die in het Staatsblad moeten worden geplaatst, worden daartoe na de in artikel 47 van de Grondwet bedoelde ondertekening aan Onze Minister toegezonden.
2.
De als eerste ondertekenende minister of staatssecretaris draagt er zorg voor dat de toezending op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat plaatsing in het Staatsblad tijdig kan geschieden.
1.
Het Staatsblad wordt uitgegeven op door Onze Minister te bepalen tijdstippen.
2.
Op het Staatsblad wordt de datum van uitgifte vermeld.
Artikel 7
Wetten en koninklijke besluiten worden na plaatsing in het Staatsblad door Onze Minister teruggezonden aan het Kabinet der Koningin.
Artikel 8
Voor publikatie in het Staatsblad worden geen kosten in rekening gebracht.
1.
Het Staatsblad is bij abonnement en per afzonderlijk nummer voor het publiek verkrijgbaar. Afzonderlijke nummers zijn reeds op de dag van uitgifte verkrijgbaar.
2.
Onze Minister maakt jaarlijks in de Staatscourant de in overleg tussen hem en de uitgever vastgestelde tarieven bekend.
1.
De Staatscourant verschijnt dagelijks, met uitzondering van zondag, zaterdag en algemeen erkende feestdagen.
2.
Onder algemeen erkende feestdagen worden verstaan de in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet ( Stb. 1964, 314) als zodanig genoemde en de bij of krachtens dat artikel daarmee gelijkgestelde dagen.
3.
In bijzondere gevallen verschijnt de Staatscourant op verzoek van Onze Minister op een in het eerste lid uitgezonderde dag.
Artikel 11
In de Staatscourant worden opgenomen:
a. al hetgeen waarvan een wet, koninklijk besluit of ministerieel besluit bekendmaking in de Staatscourant voorschrijft;
b. door Onze Minister aangewezen categorie├źn van publikaties, afkomstig van de centrale overheid.
Artikel 12
De eerste ondertekenaar van een publikatie als bedoeld in artikel 11 bepaalt het tijdstip van plaatsing van de publikatie in de Staatscourant en draagt er zorg voor dat de toezending op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat de plaatsing tijdig kan geschieden.
1.
In de Staatscourant kunnen voorts, voor zover verenigbaar met het karakter van de Staatscourant als officieel publikatieblad van het Koninkrijk der Nederlanden, worden opgenomen:
a. nieuws en beschouwingen met betrekking tot activiteiten van de centrale overheid en daarmee verband houdende maatschappelijke vraagstukken;
b. andere publikaties van overheidsinstellingen of -organen dan bedoeld in artikel 11;
c. publikaties van anderen.
2.
Onze Minister kan met betrekking tot het bepaalde in het eerste lid algemene of bijzondere aanwijzingen geven.
1.
Onze Minister kan bepalen dat daarvoor in aanmerking komende categorie├źn van publikaties in afzonderlijke permanente bijvoegsels bij de Staatscourant worden opgenomen.
2.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tweede lid, van de Bekendmakingswet, kan een publikatie die daarvoor wegens haar omvang in aanmerking komt, in een afzonderlijk supplement bij de Staatscourant worden opgenomen.
Artikel 15
Voor andere publikaties dan die van vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften kunnen advertentiekosten in rekening worden gebracht.
Artikel 16
De Staatscourant en de bijvoegsels bij de Staatscourant zijn bij abonnement en per afzonderlijk nummer voor het publiek verkrijgbaar. Afzonderlijke nummers zijn met ingang van de eerstvolgende verschijningsdag, bedoeld in artikel 10, eerste lid, verkrijgbaar, alsmede in bijzondere, door Onze Minister te bepalen, gevallen op de dag van verschijning.
Artikel 17
Onze Minister maakt jaarlijks in de Staatscourant de in overleg tussen hem en de uitgever vastgestelde tarieven bekend voor:
a. abonnementen op de Staatscourant en afzonderlijke nummers, inclusief supplementen;
b. abonnementen op bijvoegsels bij de Staatscourant en afzonderlijke nummers daarvan;
c. advertenties in de Staatscourant , in supplementen en in bijvoegsels.
Artikel 18
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 19
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit uitgifte Staatsblad en Staatscourant.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 6 januari 1989
De Minister van Justitie,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de twaalfde januari 1989
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Uitgifte van het Staatsblad
+ Hoofdstuk 3. Uitgifte van de Staatscourant
+ Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht