Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2003. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit uitkering gemeenten Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ voor het jaar 2002

Uitgebreide informatie
Besluit van 26 september 2001 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ (Besluit uitkering gemeenten Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ voor het jaar 2002)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juli 2001, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/BU/2001/44234;
Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ;
De Raad van State gehoord (advies van 23 augustus 2001, nr. W12.01.0317/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 september 2001, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/BU/2001/57233;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepaling
In dit besluit wordt verstaan onder:
b. gemeentelijke uitkeringslasten 1999: de volgens de jaaropgave, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder b, van de Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz 1996, zoals deze regeling luidde voor inwerkingtreding van de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ , ten laste van een gemeente gebleven kosten, bedoeld in artikel 3 van de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ, in het jaar 1999, verminderd met de kosten van bijstand die is verleend met toepassing van artikel 63, tweede lid, van de Algemene bijstandswet, alsmede met de verstrekte rentedragende geldleningen en de ontvangen aflossingen op rentedragende geldleningen uit hoofde van de voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal in 1999 op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen , en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal inwoners van 20 jaar en ouder van de gemeente op 1 januari 2001 gedeeld door het aantal inwoners van 20 jaar en ouder van de gemeente op 1 januari 1999;
c. objectief vastgestelde gemeentelijke uitkeringskosten: de objectieve gemeentelijke uitkeringskosten, bedoeld in artikel 6.
1.
Het bedrag van de uitkering wordt voor het jaar 2002 verschillend berekend voor gemeenten met:
a. 40 000 of minder inwoners;
b. meer dan 40 000 en minder dan 60 000 inwoners;
c. 60 000 of meer inwoners.
2.
Voor de vaststelling van het aantal inwoners, bedoeld in het eerste lid, geldt als peildatum 1 januari 2001.
3.
Het aantal inwoners wordt ontleend aan de statistiek «Bevolking der gemeenten in Nederland op 1 januari» van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Artikel 3. Berekening uitkeringsbedrag kleine gemeenten
Voor gemeenten met 40 000 of minder inwoners wordt het bedrag van de uitkering berekend aan de hand van de volgende formule:
UG = K : TK 40 000 x TB 40 000
waarbij:
a. UG de uitkering aan de gemeente is;
b. K de gemeentelijke uitkeringslasten 1999 zijn;
c. TK 40 000 het totaal is van de gemeentelijke uitkeringslasten 1999 van gemeenten met 40 000 of minder inwoners;
d. TB 40 000 het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen aan gemeenten met 40 000 inwoners of minder.
Artikel 4. Berekening uitkeringsbedrag middelgrote gemeenten
Voor gemeenten met meer dan 40 000 en minder dan 60 000 inwoners wordt het bedrag van de uitkering berekend aan de hand van de volgende formule:
UG = {0,5 x (K : TK 40 000–60 000 ) x TB 40 000–60 000 + 0,5 x [(1 – M) x (K : TK 40 000–60 000 ) + M x (O : OT 40 000–60 000 )] x TB 40 000–60 000 } x C
waarbij:
a. UG de uitkering aan de gemeente is;
b. K de gemeentelijke uitkeringslasten 1999 zijn;
c. TK 40 000–60 000 het totaal is van de gemeentelijke uitkeringslasten 1999 van gemeenten met meer dan 40 000 en minder dan 60 000 inwoners;
d. TB 40 000–60 000 het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen aan gemeenten met meer dan 40 000 en minder dan 60 000 inwoners;
e. M het aantal inwoners van de gemeente per 1 januari 2001 is, verminderd met 40 000 en vervolgens gedeeld door 20 000;
f. O de objectief vastgestelde gemeentelijke uitkeringskosten zijn;
g. OT 40 000–60 000 het totaal is van de objectief vastgestelde gemeentelijke uitkeringskosten van gemeenten met meer dan 40 000 en minder dan 60 000 inwoners;
h. C de correctiefactor is die wordt berekend aan de hand van de formule die is opgenomen in de bijlage, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.
Artikel 5. Berekening uitkeringsbedrag grote gemeenten
Voor gemeenten met 60 000 of meer inwoners wordt het bedrag van de uitkering berekend aan de hand van de volgende formule:
UG = 0,5 x (K : TK 60 000 ) x TB 60 000 + 0,5 x (O : OT 60 000 ) x TB 60 000 waarbij:
a. UG de uitkering aan de gemeente is;
b. K de gemeentelijke uitkeringslasten 1999 zijn;
c. TK 60 000 het totaal is van de gemeentelijke uitkeringslasten 1999 van gemeenten met 60 000 of meer inwoners;
d. TB 60 000 het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen aan gemeenten met 60 000 of meer inwoners;
e. O de objectief vastgestelde gemeentelijke uitkeringskosten zijn;
f. OT 60 000 het totaal is van de objectief vastgestelde gemeentelijke uitkeringskosten van gemeenten met 60 000 of meer inwoners.
Artikel 6. Objectief verdeelmodel
De objectief vastgestelde gemeentelijke uitkeringskosten worden vastgesteld aan de hand van het verdeelmodel dat is opgenomen in de bijlage, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002 en vervalt met ingang van 1 januari 2003.
Artikel 8. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitkering gemeenten Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ voor het jaar 2002.
Lasten en bevelen dat dit besluit en de bijlage met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 september 2001
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven zestiende oktober 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepaling
Artikel 2. Berekening uitkeringsbedrag en inwonertal gemeenten
Artikel 3. Berekening uitkeringsbedrag kleine gemeenten
Artikel 4. Berekening uitkeringsbedrag middelgrote gemeenten
Artikel 5. Berekening uitkeringsbedrag grote gemeenten
Artikel 6. Objectief verdeelmodel
Artikel 7. Inwerkingtreding
Artikel 8. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht