Let op. Deze wet is vervallen op 18 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 17 december 2013.

Besluit uitsluiting heffing SER

Uitgebreide informatie
Besluit van 6 april 2009, houdende aanwijzing van categorieën ondernemingen en rechtspersonen die geen opslag op de bijdrage voor inschrijving in het handelsregister verschuldigd zijn ten behoeve van de SER (Besluit uitsluiting heffing SER)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 februari 2009, nr. AV/SDA/2009/3882;
Gelet op artikel 54, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
De Raad van State gehoord (advies van 18 maart 2009, nr. W12.09.0051/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2009, nr. AV/SDA/2009/6971;
Hebben goedgevonden en verstaan:
a. een rechtspersoon als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdelen a en b, van de Handelsregisterwet 2007, waaraan geen onderneming als bedoeld in artikel 5 van die wet toebehoort;
b. een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Handelsregisterwet 2007, waaraan geen onderneming als bedoeld in artikel 5 van die wet toebehoort;
c. een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ; en
d. een publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek .
2.
Tot en met 31 december 2009 geldt artikel 54, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de bedrijfsorganisatie eveneens niet voor ondernemingen:
a. waarin uitsluitend landbouw wordt uitgeoefend;
b. waarin uitsluitend bosbouw wordt uitgeoefend; of
c. in de sectoren groenten, fruit, en siergewassen waarin uitsluitend de groot- en tussenhandel wordt uitgeoefend.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2008.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitsluiting heffing SER.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 6 april 2009
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de zevende mei 2009
De Staatssecretaris van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht