Let op. Deze wet is vervallen op 6 maart 2013. U leest nu de tekst die gold op 5 maart 2013.

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche

Uitgebreide informatie
Besluit van 18 maart 2011 tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 1 februari 2011, nr. 3100281, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Gelet op de artikelen 1.2, 2.2, eerste lid, 2.4, eerste lid, en 2.18 van de Crisis- en herstelwet en de artikelen 2.1, derde lid, en 2.23, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 februari 2011, nr. W01.11.0027/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 15 maart 2011, nr. 3101440, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.]
Artikel II
[Wijzigt de Crisis- en herstelwet.]
Artikel III
In afwijking van artikel 3, tweede lid, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet vindt de aanwijzing van bedrijventerreinen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van dat besluit door burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden plaats uiterlijk drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, waarbij artikel I, onderdelen B, onder 2, en C, terugwerkt tot en met 1 oktober 2010.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 18 maart 2011
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Uitgegeven de twaalfde april 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht