Besluit van 15 november 2004, houdende uitvoering van de EG-richtlijn nationale emissieplafonds (Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 juli 2004, nr. MJZ2004065790, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op richtlijn nr. 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2001 inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (PbEG L 309) en artikel 59, eerste lid, van de Wet inzake de luchtverontreiniging;
De Raad van State gehoord (advies van 29 juli 2004, nr. W08.04.0325/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 november 2004, nr. MJZ2004112441, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder richtlijn 2001/81: richtlijn nr. 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2001 inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (PbEG L 309).
1.
Onze Minister draagt zorg voor de uitvoering van de verplichting, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van richtlijn 2001/81, om jaarlijks nationale emissie-inventarissen op te stellen.
2.
Het opstellen van de emissie-inventarissen geschiedt overeenkomstig bijlage III bij richtlijn 2001/81.
3.
Een wijziging van artikel 7, eerste lid, van richtlijn 2001/81 gaat voor de toepassing van het eerste lid gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.
4.
Een wijziging van bijlage III bij richtlijn 2001/81 gaat voor de toepassing van het tweede lid gelden met ingang van de dag waarop aan de desbetreffende wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.
Artikel 3
Onze Minister draagt zorg voor de uitvoering van de verplichtingen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van richtlijn 2001/81.
Artikel 4
Indien het bij koninklijke boodschap van 7 februari 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet inzake de luchtverontreiniging (uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds) (Kamerstukken 29 422) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 november 2004
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de dertigste november 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken