Besluit van 2 juni 1993, houdende nadere regels in het belang van een goede uitvoering van de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. EB93/562, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer;
Gelet op artikel 38, eerste lid, van de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders;
Gezien het advies van het tijdelijk georganiseerd overleg rampbestrijders van 22 januari 1993, nr. EB93/186;
De Raad van State gehoord (advies van 28 april 1993, nr. W04.93.0167);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 17 mei 1993, nr. EB93/982, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders .
Artikel 4
De geneeskundig adviseur kan ter voorbereiding van het advies, bedoeld in artikel 35 van de wet, de rampbestrijder ook in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 9, tweede lid, en 15 van de wet aan een geneeskundig onderzoek onderwerpen.
Artikel 5
Indien de rampbestrijder reeds op grond van de Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering aan een ingevolge die wetten ingesteld of in te stellen geneeskundig onderzoek dan wel in een ander verband aan een geneeskundig onderzoek is of wordt onderworpen, kunnen de gegevens die bij dat onderzoek zijn of worden verkregen mede ten dienste zijn van een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 4.
Artikel 7
De aanvrager van een beschikking als bedoeld in artikel 35 van de wet, de rampbestrijder die niet tevens de aanvrager is alsmede het bevoegd gezag over de rampbestrijder op wie de aanvraag betrekking heeft, zijn op verzoek van Onze Minister verplicht alle inlichtingen te geven met betrekking tot de omstandigheden van de aanvrager die voor de uitvoering van de wet noodzakelijk zijn.
1.
De rampbestrijder die in verband met een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 4
a. reiskosten maakt, heeft recht op vergoeding van deze kosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland ;
b. loon of inkomsten uit zijn gewone werk derft, heeft recht op vergoeding van loon- of inkomstenderving overeenkomstig artikel 29 van de wet.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op de rampbestrijder die reeds uit hoofde van zijn gewone werk aanspraak kan maken op vergoeding van de gemaakte reiskosten of van loon- en inkomstenderving.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders in werking treedt.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering voorzieningen rampbestrijders.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 2 juni 1993
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de zeventiende juni 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht