Besluit van 2 mei 2012, houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 februari 2012, nr. WJZ/371567 (2742), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Gelet op artikel 42, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 43, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 103b, zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 2.3.6a, zevende lid, en 2.5.5a, negende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 april 2012, nr. W05.12.0048/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 april 2012, nr. WJZ/402857 (02742), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
leerling: leerling als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel deelnemer als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs ;
school: school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel instelling als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwij s.
Artikel 2. Inhoud
Het onderwijskundig rapport, bedoeld in artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra, kan geen andere gegevens bevatten dan:
a. administratieve gegevens;
b. gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring;
c. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag;
d. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding;
e. gegevens omtrent de verzuimhistorie.
Artikel 3. Administratieve gegevens
Onder administratieve gegevens als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, worden uitsluitend verstaan:
a. naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de leerling;
b. het persoonsgebonden nummer van de leerling;
c. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van de leerling;
d. administratieve gegevens van de school, binnen welke het rapport is opgesteld, waaronder begrepen een vermelding van de contactpersoon van die school.
1.
Onder gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, worden uitsluitend verstaan, gegevens over:
a. de feitelijke onderwijsloopbaan van de leerling waaronder de overstap tussen scholen, de bevorderingen, de verrichte stages en de reeds opgedane werkervaring;
b. de onderwijsresultaten van de leerling, waaronder in elk geval de uitkomst van toetsen die zijn gericht op het vervolgen van het onderwijs;
c. de inhoud van adviezen die ten behoeve van de leerling zijn gegeven;
d. de cognitieve prestaties en het cognitieve vermogen van de leerling.
2.
Ten behoeve van de overstap naar het voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs worden de resultaten van de daartoe afgenomen toetsen, de wens van de ouders en van de leerling en het advies van de school in verband met elkaar beschreven.
1.
Onder gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, worden uitsluitend verstaan, gegevens:
a. uit een leerlingvolgsysteem of een vergelijkbare systematiek van beoordelen; en
b. gebaseerd op de beoordeling van de leerkracht.
2.
Het gedrag en de leer-/werkhouding van de leerling worden beschreven, onderscheiden naar gedrag in de omgang, speel-/leergedrag, huiswerkgedrag, concentratie en doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en overige aspecten.
3.
Indien sprake is van een sociaal-emotionele problematiek wordt de aard daarvan beschreven.
Artikel 6. Gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding
Onder gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding als bedoeld in artikel 2, onderdeel d, worden uitsluitend verstaan, gegevens over:
a. belemmeringen bij de leerling in relatie tot diens onderwijsdeelname en -prestaties;
b. gediagnosticeerde beperkingen bij de leerling in relatie tot onderwijsdeelname en -prestaties;
c. de toegekende of geïndiceerde en de verstrekte begeleiding;
d. beschrijving van een ingrijpende gebeurtenis als punt van zorg in relatie tot onderwijsdeelname en -prestaties;
e. beschrijving van de thuissituatie als punt van zorg in relatie tot onderwijsdeelname en -prestaties.
Artikel 7. Verzuimgegevens
Onder gegevens omtrent de verzuimhistorie als bedoeld in artikel 2, onderdeel e, worden uitsluitend verstaan gegevens over relatief verzuim, voor zover dit verzuim heeft plaatsgevonden in het jaar voorafgaand aan het opstellen van het onderwijskundig rapport.
Artikel 9. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens.
Artikel 10. Inwerkingtreding
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 2 mei 2012
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Uitgegeven de vijfde juni 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. Onderwijskundig rapport
+ Paragraaf 3. Leer- en begeleidingsgegevens die met het persoonsgebonden nummer mogen worden uitgewisseld
+ Paragraaf 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht