Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet geluidhinder (Besluit vaststelling geluidszone Tweede Maasvlakte)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 juli 2007, nr. DJZ2007068737, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 108 en 184 van de Wet geluidhinder;
De Raad van State gehoord (advies van 16 augustus 2007, nr. W08.07.0228/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 april 2008, nr. DJZ2008042465, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Er is een zone als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet geluidhinder rond het industrieterrein Tweede Maasvlakte, voor zover deze zone ligt in het deel van de Noordzee dat niet gemeentelijk is ingedeeld.
2.
De grenzen van de zone zijn aangegeven op de kaart in de bij dit besluit behorende bijlage .
3.
Buiten de in het eerste lid bedoelde zone mag de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein Tweede Maasvlakte de waarde van 50 dB(A) niet overschrijden.
Artikel 2
Als bevoegd gezag voor de uitoefening van de in de Wet geluidhinder vervatte bevoegdheden wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam aangewezen. Dit betrekt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne en provinciale staten van de provincie Zuid-Holland bij de uitvoering.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geluidszone Tweede Maasvlakte.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 29 april 2008
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de vijftiende mei 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht