Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.

Besluit vaststelling grenzen stroomgebieddistricten

Uitgebreide informatie
Besluit van 18 mei 2005, houdende vaststelling van de onderlinge grenzen van de Nederlandse delen van de stroomgebieddistricten Eems, Rijn, Maas en Schelde (Besluit vaststelling grenzen stroomgebieddistricten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 15 oktober 2004, nr. HDJZ/WAT/2004-2407, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L?327) en artikel 2a, tweede lid, van de Wet op de waterhuishouding;
De Raad van State gehoord (advies van 29 oktober 2004, nr. W09.04.0494/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 4 mei 2005, nr. HDJZ/WAT/2005-1070, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De grens tussen de stroomgebieddistricten Eems en Rijn is aangegeven op de als bijlage 1 bij dit besluit behorende kaart.
2.
De grens tussen de stroomgebieddistricten Rijn en Maas is aangegeven op de als bijlagen 2 en 3 bij dit besluit behorende kaarten.
3.
De grens tussen de stroomgebieddistricten Maas en Schelde is aangegeven op de als bijlage 4 bij dit besluit behorende kaart.
Artikel 2
De onder de stroomgebieddistricten Eems, Rijn, Maas en Schelde gelegen grondwatervoorkomens worden toegewezen aan die onderscheidenlijke stroomgebieddistricten, met dien verstande dat een grondwatervoorkomen dat zich bevindt onder twee stroomgebieddistricten over die stroomgebieddistricten wordt verdeeld, met inachtneming van de in artikel 1 bedoelde grenzen.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel D, van de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water in werking treedt.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling grenzen stroomgebieddistricten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 18 mei 2005
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ,
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
Uitgegeven de eenentwintigste juni 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
+ § 1. Grenzen stroomgebieddistricten
+ § 2. Grondwatervoorkomens
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht