Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Besluit vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW

Uitgebreide informatie
Besluit van 28 juni 2006 tot vaststelling van de inkomsten van zelfstandigen die vanuit de Werkloosheidswet starten en tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de mogelijkheid voor een overheidswerkgever een individuele reïntegratieovereenkomst te sluiten (Besluit vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 april 2006, nr. SV/R&S/06/32724;
Gelet op de artikelen 35aa, tweede lid, en 72a, tweede lid, van de Werkloosheidswet;
De Raad van State gehoord (advies van 4 mei 2006, nr. W12.06.0118/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 26 juni 2006, nr. SV/R&S/06/40277;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. WW: Werkloosheidswet ;
b. de werkzaamheden: de werkzaamheden, bedoeld in artikel 77a, eerste lid, van de WW;
c. aanvangsjaar: het kalenderjaar dan wel, indien artikel 3.66 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van toepassing is, het boekjaar waarin de werknemer de werkzaamheden, bedoeld in onderdeel b, is gaan verrichten.
1.
Onder inkomsten als bedoeld in artikel 35aa, eerste lid, van de WW wordt verstaan:
a. het belastbaar loon of het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, bedoeld in paragraaf 3.3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.4.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001;
b. de belastbare winst uit onderneming, bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in artikel 3.74 van die wet, met dien verstande dat de bestanddelen van de winst, bedoeld in artikel 3.78, derde lid, onderdelen a, b en c, van die wet, niet geacht worden te behoren tot die winst.
2.
Indien de berekening van de in het eerste lid bedoelde inkomsten leidt tot een negatief bedrag, worden die inkomsten op nihil gesteld.
Artikel 3. Berekening van de inkomsten
De inkomsten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden berekend op basis van de volgende formule:
I = I1 + ((I2 * W) / 52)
waarbij:
I = de inkomsten;
I1 = de inkomsten over het aanvangsjaar;
I2 = de inkomsten over het jaar gelegen na het aanvangsjaar;
W = het aantal weken gelegen tussen de eerste dag van het aanvangsjaar en de dag waarop de toestemming, bedoeld in artikel 77a, eerste lid, van de WW, is verleend.
1.
Indien de uitkering per maand wordt betaald worden de inkomsten per maand vastgesteld op 8,33% van de inkomsten, bedoeld in artikel 2.
2.
Indien de uitkering per week of een veelvoud daarvan wordt betaald worden de inkomsten per week vastgesteld op 1,92% van de inkomsten, bedoeld in artikel 2.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.
Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 28 juni 2006
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de negenentwintigste juni 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Inkomsten
Artikel 3. Berekening van de inkomsten
Artikel 4. Toerekening van de inkomsten
Artikel 5. Wijziging Besluit SUWI
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken