Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag verzekeraars

Uitgebreide informatie
Besluit van 23 augustus 2011 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van verzekeraars
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 14 juli 2011, Directie Wetgeving, nr. 5703436/11/6, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën;
Gelet op artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 augustus 2011, nr. W03.11.0294/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 17 augustus 2011, nr. 5706317/11/6, uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Dit besluit is van toepassing op verzekeraars als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, zoals nader bepaald door de artikelen 1:6, 1:7, 1:8 en 1:11 van die wet, met zetel in Nederland die beschikken over een vergunning als bedoeld in het Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen van die wet of beschikken over een verklaring als bedoeld in artikel 3 of artikel 4 van het Besluit reikwijdtebepalingen Wft.
Artikel 2
Als gedragscode bedoeld in artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden de Governance Principes Verzekeraars aangewezen zoals gepubliceerd in Staatscourant nr. 9237, van 25 mei 2011.
1.
Een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 doet in het jaarverslag in een specifiek onderdeel betreffende corporate governance, mededeling over de naleving van de principes van de in artikel 2 aangewezen gedragscode. Indien de desbetreffende verzekeraar die principes niet heeft nageleefd of niet voornemens is deze in het lopende en daaropvolgende boekjaar na te leven, doet hij daarvan in het jaarverslag gemotiveerd opgave.
2.
Indien een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 aan het hoofd staat van een groep, kan die verzekeraar in het jaarverslag mededeling doen over de naleving van de principes van de in artikel 2 aangewezen gedragscode ten aanzien van de groep als geheel en doet deze verzekeraar in het jaarverslag gemotiveerd opgave indien de groep die principes niet heeft nageleefd of niet voornemens is deze in het lopende en daaropvolgende boekjaar na te leven.
3.
De mededelingsplicht van lid 1 is niet van toepassing op een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 24a lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, van een verzekeraar die op grond van lid 2 mededeling doet ten aanzien van de groep als geheel, mits de desbetreffende dochtermaatschappij in haar jaarverslag verwijst naar de mededeling ten aanzien van de groep als geheel en het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747) niet op haar van toepassing is.
4.
De mededeling, bedoeld in de leden 1 en 2, kan ook worden gedaan in een bijlage bij het jaarverslag of langs elektronische weg waardoor de mededeling rechtstreeks en permanent toegankelijk is, mits in het jaarverslag wordt vermeld waar de mededeling voor het publiek elektronisch beschikbaar is. Indien gebruik wordt gemaakt van de laatste mogelijkheid, maakt de mededeling onderdeel uit van het jaarverslag.
5.
Bij de mededeling, bedoeld in de leden 1 en 2 wordt vermeld waar de tekst van de gedragscode, bedoeld in artikel 2, voor het publiek beschikbaar is.
Artikel 4
De accountant, bedoeld in artikel 393 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, gaat na of de in artikel 3 bedoelde mededeling in het jaarverslag of in een bijlage bij het jaarverslag is opgenomen.
Artikel 5
Dit besluit is van toepassing op jaarverslagen die betrekking hebben op een boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2011.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 23 augustus 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de eenendertigste augustus 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht