Besluit van 16 december 1998 tot vaststelling van de overhevelingstoeslag 1999
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 1998, Directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, nr. ASEA/LIV/98/36774;
Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen;
De Raad van State gehoord (advies van 10 december 1998, no. W12.98.0553);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 1998, directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, nr. ASEA/LIV/98/40394;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De overhevelingstoeslag over het jaar 1999 is gelijk aan 2,2% van het loon van de werknemer, met een maximum van f 1 830,=.
2.
In afwijking van het eerste lid is de overhevelingstoeslag over het jaar 1999 gelijk aan 5,5 % van de uitkering, met een maximum van f 4576,=., indien het betreft:
a. een uitkering ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding, als bedoeld in artikel 11, vierde lid onder a, van de Wet op de loonbelasting, gedaan door een lichaam of persoon als bedoeld in artikel 11b van die wet, door het Rijk of door een lager publiekrechtelijk lichaam, indien deze reeds voor 1 januari 1999 werd verstrekt, of
b. een uitkering ingevolge een pensioenregeling als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet op de loonbelasting, welke ten laste komt van het Rijk of de Stichting Pensioenfonds ABP, behoudens voor zover krachtens artikel 30 van de Wet Financiële voorzieningen Privatisering ABP over die uitkering een inhouding inzake arbeidsongeschiktheid plaats heeft gevonden, indien deze reeds voor 1 januari 1999 werd verstrekt, of
c. een door een werkgever verstrekte aanvulling op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , indien die aanvulling reeds voor 1 januari 1999 werd verstrekt, en daarover geen premie op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is geheven.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 december 1998
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht