Besluit van 13 januari 1997, houdende regeling van het overleg met centrales van overheidspersoneel en sectorwerkgevers verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, alsmede wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement in verband met de formalisering van het Sectoroverleg rijkspersoneel
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 4 november 1996, nr. AB96/U1366, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid;
Gelet op artikel 125, eerste lid, onderdeel m, van de Ambtenarenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 3 december 1996, no. WO4.96.0526);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 6 januari 1997, nr. AB96/1562, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Regeling van het overleg met centrales van overheidspersoneel en sectorwerkgevers, verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid.
Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
Artikel II
[Wijzigt het Algemeen Rijksambtenarenreglement.]
Artikel III
[Wijzigt het Ambtenarenreglement Staten-Generaal.]
Artikel IV
[Wijzigt het koninklijk besluit van 25 november 1976 betreffende de instelling van een bijzondere commissie van overleg bij de Raad van State (Stb. 655).]
Artikel V
[Wijzigt het koninklijk besluit van 1 september 1978 betreffende de instelling van een Bijzondere Commissie van Overleg bij de Algemene Rekenkamer (Stb. 482).]
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 13 januari 1997
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de vierde februari 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht