Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit vbo-groen in een AOC

Uitgebreide informatie
Besluit van 30 januari 2006, houdende vaststelling van de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs die geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn op het voorbereidend beroepsonderwijs in agrarische opleidingscentra (Besluit vbo-groen in een AOC)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 16 november 2005, nr. TRCJZ/2005/3343, directie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Gelet op artikel 19, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.6a van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 5 januari 2006, no. W11.05.0513/V);
Gezien het nader rapport van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 9 januari 2006, nr. TRCJZ/2006/109, directie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs ;
b. WVO: Wet op het voortgezet onderwijs ;
c. AOC: agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de WEB;
d. vbo-groen in een AOC: voorbereidend beroepsonderwijs in de sector landbouw verzorgd in een AOC.
1.
Ten aanzien van de bekostiging zijn de volgende artikelen van de WEB niet van toepassing op vbo-groen in een AOC:
b. artikel 2.2.1, eerste lid, wat betreft de zinsnede: «die ten aanzien van de in artikel 2.2.2, tweede lid, onder a en b, bedoelde gegevens betrekking heeft op het tweede aan het desbetreffende jaar voorafgaande jaar»;
2.
Ten aanzien van de bekostiging zijn de volgende artikelen van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC:
Artikel 3
Ten aanzien van informatievoorziening zijn de artikelen 2.5.5 en 2.5.6 van de WEB niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.
Artikel 4
Ten aanzien van het persoonsgebonden nummer zijn de volgende artikelen niet van toepassing op vbo-groen in een AOC:
b. artikel 103b, eerste lid, en wat betreft het tweede lid, onderdeel h, de zinsnede «als bedoeld in artikel 85a, eerste lid», alsmede het vierde tot en met het achtste lid van de WVO;
Artikel 5
Ten aanzien van de benoembaarheidsvereisten voor docenten van instellingen is artikel 4.2.1 van de WEB niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.
Artikel 6
Ten aanzien van de bekwaamheidseisen zijn de artikelen 4.2.2 tot en met 4.2.5 van de WEB niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.
Artikel 7
Ten aanzien van de centrale directie zijn de artikelen 32 tot en met 32d van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.
Artikel 8
Ten aanzien van de rechtspositie van personeel zijn de volgende artikelen van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC:
a. de artikelen 38a, 39, 39a en 43;
b. de artikelen 52, 52a en 53;
c. artikel 43a, eerste en derde lid, en artikel 43a, tweede lid, voor zover dit betrekking heeft op ander personeel dan onderwijzend personeel;
d. artikel 51 eerste en tweede lid en artikel 51 derde en vierde lid voor zover deze betrekking hebben op ander personeel dan onderwijzend personeel.
Artikel 9
Ten aanzien van georganiseerd overleg is artikel 40a van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.
Artikel 10
Ten aanzien van voorziening in de huisvesting zijn de artikelen 76a tot en met 76w van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.
Artikel 11
Ten aanzien van de kosten van herstel van schade aan gebouwen is artikel 102a van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.
Artikel 12
Ten aanzien van voortijdig schoolverlaten zijn de artikelen 8.3.1 tot en met 8.3.3 en 8.1.8 van de WEB niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.
Artikel 13
Ten aanzien van contractactiviteiten zijn de artikelen 20, 24f en 41 van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.
1.
Ten aanzien van de instandhouding van een openbare school zijn de artikelen 42a tot en met 42c van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.
2.
Ten aanzien van de instandhouding van een bijzondere school zijn de artikelen 49 en 50 van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.
3.
Ten aanzien van de instandhouding van een of meer openbare en een of meer bijzondere scholen is artikel 53c van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.
Artikel 15
Ten aanzien van de voorzieningenplanning zijn de volgende artikelen van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC:
c. artikel 71, tweede lid, onderdeel a, en wat betreft het vijfde lid de zinsnede «, indien het bevoegd gezag heeft aangetoond dat burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente de benodigde huisvesting ter beschikking zullen stellen»;
e. de artikelen 73 en 74.
Artikel 16
Ten aanzien van overleg en aangifte van zedenmisdrijven is artikel 3 van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.
Artikel 18
[Wijzigt dit besluit.]
Artikel 19
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 20
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vbo-groen in een AOC.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 januari 2006
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
Uitgegeven de zestiende maart 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Algemeen
+ Paragraaf 2. Bekostiging
+ Paragraaf 3. Personeel
+ Paragraaf 4. Huisvesting
+ Paragraaf 5. Onderwijs
+ Paragraaf 6. Instandhouding en voorzieningenplanning
+ Paragraaf 7. Overige bepalingen
+ Paragraaf 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht