Besluit van 27 oktober 2011 tot vaststelling van veiligheidseisen voor het transport van gas door buisleidingen bij een druk lager dan 16 bar (Besluit veiligheid lage druk gastransport)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 4 juli 2011, nr. WJZ / 11100070;
Gelet op artikel 8a, tweede lid, van de Gaswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 september 2011, nr. W15.11.0268/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 26 oktober 2011, nr. WJZ / 11150301;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Dit besluit is van toepassing op het gastransportnet dat bestemd is of gebruikt wordt voor het transport van gas bij een druk tot en met 16 bar.
1.
Een netbeheerder neemt bij het ontwerp, de aanleg, de ingebruikstelling, de exploitatie, de wijziging, het beheer, het onderhoud en de buitengebruikstelling van een gastransportnet de technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om voorvallen te voorkomen waardoor nadelige gevolgen voor de mens of het milieu kunnen ontstaan.
2.
Indien zich een voorval voordoet waardoor nadelige gevolgen voor de mens of het milieu zijn ontstaan, draagt de netbeheerder zorg voor het zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken van de nadelige gevolgen voor de mens en het milieu.
3.
De netbeheerder heeft een document voorhanden waarin het door hem gevoerde beleid ter invulling van de zorgplichten, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn vastgelegd, rekening houdend met de aanwezigheid en de omvang van de risico’s op voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor de mens of het milieu kunnen ontstaan. Dit document bevat ten minste de algemene doelstellingen en beginselen van het beleid inzake de beheersing van de risico’s.
Artikel 3
Een netbeheerder stuurt om het jaar het document, bedoeld in artikel 2, derde lid, mee bij het kwaliteits- en capaciteitsdocument, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Gaswet.
1.
Een netbeheerder heeft een veiligheidsmanagementsysteem waarmee voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor de mens of het milieu kunnen ontstaan zoveel mogelijk worden voorkomen, en de nadelige gevolgen voor de mens of het milieu van voorvallen zoveel mogelijk worden beperkt.
2.
Een veiligheidsmanagementsysteem bevat in ieder geval:
a. de missie, visie en strategie van de netbeheerder met betrekking tot het beheersen van de veiligheid van de mens en het milieu;
b. de doelstellingen en plannen met betrekking tot het beheersen van de veiligheid voor de mens en het milieu;
c. een beschrijving van de voorwaardenscheppende, ondersteunende en controlerende processen, waaronder een risico-inventarisatie en risico-evaluatie met betrekking tot het beheersen van de veiligheid voor de mens en het milieu;
d. een beschrijving van de implementatie en realisatie van systematische en gecoördineerde activiteiten met betrekking tot het beheer van de bedrijfsmiddelen ter beheersing van de veiligheid voor de mens en het milieu;
e. een beschrijving van het proces en de doelstellingen van de directiebeoordeling, waaronder tevens begrepen de beoordeling door de leiding van het meest betrokken bedrijfsonderdeel;
f. een beschrijving van de procedures voor het identificeren van verbetermaatregelen met betrekking tot het veiligheidsmanagementsysteem en het ontwikkelen, prioriteren en implementeren van de verbetermaatregelen.
3.
Bij het continue verbeterproces van het veiligheidsmanagementsysteem, bedoeld in het tweede lid, onderdeel f, wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de op grond van artikel 8, derde lid, van de Gaswet vastgestelde veiligheidsindicatoren.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit veiligheid lage druk gastransport.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 27 oktober 2011
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Uitgegeven de achtste november 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
+ § 1. Reikwijdte
+ § 2. Verplichtingen voor de netbeheerder
+ § 3. Veiligheidsmanagementsysteem
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht