Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing

Uitgebreide informatie
Besluit van 14 mei 2001, houdende vaststelling van regels omtrent het verantwoordingsverslag en het verslag over de besteding van de verleende voorschotten voor stedelijke vernieuwing (Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 december 2000, nr. MJZ2000153531, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Wet stedelijke vernieuwing;
De Raad van State gehoord (advies van 20 februari 2001, nr. W08.00.0617/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 mei 2001, nr. MJZ2001047107, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: Wet stedelijke vernieuwing;
b. prestatieveld: eis of groep van eisen aan het gemeentelijk ontwikkelingsprogramma, als bedoeld in enig lid van artikel 3 van het Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing en
c. multiplier: verhouding tussen de investeringen door de gemeente en de investeringen door de private partijen, als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van het Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing.
1.
Het verantwoordingsverslag van een gemeente die is aangewezen ingevolge artikel 5, tweede lid, van de wet, of artikel 6, derde lid, tweede volzin, van de wet, bevat per prestatieveld een vergelijking van de in het ontwikkelingsprogramma opgenomen gemeentelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing en de aan het investeringsbudget verbonden verplichtingen met de bereikte resultaten en een toelichting van de verschillen. Het verslag wordt ingericht overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage I .
2.
Burgemeester en wethouders nemen in het verantwoordingsverslag, bedoeld in het eerste lid, een samenvatting op die tevens hun bevindingen bevat.
3.
In een bijlage bij of een toelichting op het verantwoordingsverslag, bedoeld in het eerste lid, vermelden burgemeester en wethouders al hetgeen zij nodig en nuttig achten voor een juiste beoordeling van het verslag.
1.
Het verantwoordingsverslag van een gemeente die niet is aangewezen ingevolge artikel 5, tweede lid, van de wet, of artikel 6, derde lid, tweede volzin, van de wet, en aan welke investeringsbudget is verleend ten behoeve van een activiteit in het kader van stedelijke vernieuwing als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de wet, wordt ingericht overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage II .
2.
Indien aan een gemeente als bedoeld in het eerste lid voor meer dan één activiteit als bedoeld in dat lid afzonderlijk investeringsbudget is verleend, kan worden volstaan met één verantwoordingsverslag, mits elk van die activiteiten daarin afzonderlijk aan de orde komt.
3.
In een bijlage bij of een toelichting op het verantwoordingsverslag, bedoeld in het eerste lid, vermelden burgemeester en wethouders al hetgeen zij nodig en nuttig achten voor een juiste beoordeling van het verslag.
1.
Het verslag over de besteding van de verleende voorschotten voor stedelijke vernieuwing van een gemeente die is aangewezen ingevolge artikel 5, tweede lid, van de wet, of artikel 6, derde lid, tweede volzin, van de wet, wordt ingericht overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage III en vermeldt voor de jaren waarop het betrekking heeft alle in die bijlage gevraagde gegevens.
2.
In het verslag, bedoeld in het eerste lid, wordt, voorzover van toepassing, verantwoording afgelegd over aan de verlening van investeringsbudget verbonden verplichtingen met betrekking tot de besteding van de verleende budgetten.
3.
Burgemeester en wethouders nemen in het verslag, bedoeld in het eerste lid, een samenvatting op die tevens hun bevindingen bevat.
4.
In een bijlage bij of een toelichting op het verslag, bedoeld in het eerste lid, vermelden burgemeester en wethouders al hetgeen zij nodig en nuttig achten voor een juiste beoordeling van het verslag.
1.
Het verslag over de besteding van de verleende voorschotten voor stedelijke vernieuwing van een gemeente die niet is aangewezen ingevolge artikel 5, tweede lid, van de wet, of artikel 6, derde lid, tweede volzin, van de wet, en aan welke investeringsbudget is verleend ten behoeve van een activiteit in het kader van stedelijke vernieuwing als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de wet, wordt ingericht overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage IV .
2.
In een bijlage bij of een toelichting op het verslag, bedoeld in het eerste lid, vermelden burgemeester en wethouders al hetgeen zij nodig en nuttig achten voor een juiste beoordeling van het verslag.
Artikel 6
De accountantsverklaring, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de wet, heeft betrekking op de getrouwheid van het verslag over de besteding van de verleende voorschotten en wordt opgesteld met inachtneming van de bij dit besluit behorende bijlage V .
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 14 mei 2001
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de negenentwintigste mei 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Het verantwoordingsverslag
+ Hoofdstuk 3. Het verslag over de besteding van de verleende voorschotten en de accountantsverklaring
+ Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht