Besluit van 21 februari 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen/Directie Financieel Economische Vraagstukken, dd. 20 december 1985, Nr. SZ/FEV/SV/85/4485;
Gelet op artikel 77, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ( Stb. 1977, 492);
De Sociaal-Economische Raad gehoord (advies van 17 december 1985);
De Raad van State gehoord (advies van 20 januari 1986, nr. W12.85.0676/10.6.02.);
Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris, DG/SZ, Directie SV/FEV, nr. FEV/86/577 van 11 februari 1986;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In afwijking van artikel 77, tweede lid, eerste volzin, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ( Stb. 1977, 492) is van de premie ingevolge die wet over premiebetalingstijdvakken, liggende na 31 december 1985, 15,05% van het voor premieberekening in aanmerking komend loon verschuldigd door de werknemer en 0,05% van dat loon door de werkgever, behoudens dat de premie geheel door de werkgever is verschuldigd ten aanzien van de werknemer, wiens loon geheel bestaat in verstrekkingen in natura met of zonder huisvesting en onderricht.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1986.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 21 februari 1986
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de negenentwintigste april 1986
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht