Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel

Uitgebreide informatie
Besluit van 30 juli 1993, betreffende de regeling van de vergoeding van representatiekosten in de sector rijk
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 23 april 1993, nr. AB93/U356, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel;
gelet op de artikelen 125, eerste lid, onderdeel j . en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929;
de Raad van State gehoord (advies van 16 juni 1993, nr. W04.93.0248);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 14 juli 1993, nr. AB93/585, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de ambtenaar: de ambtenaar in de zin van het Algemeen Rijksambtenarenreglement of het Ambtenarenreglement Staten-Generaal en de in Nederland werkzame ambtenaar of werknemer in de zin van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken .
b. het bevoegd gezag: Onze Minister;
c. representatiekosten: kosten van de ambtenaar die voortvloeien uit de eisen die de uitoefening van de functie stelt ten aanzien van het onderhouden van externe contacten en die niet declarabel zijn.
2.
Voor de toepassing van dit besluit worden met het bevoegd gezag gelijkgesteld de voorzitters van elk der beide Kamers der Staten Generaal, de vice-president van de Raad van State, het College van de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman en de directeur van het Kabinet der Koningin.
1.
Voor representatiekosten van een ambtenaar kan het bevoegd gezag een vergoeding verstrekken welke ten hoogste  € 6 400 per kalenderjaar bedraagt.
2.
Onze Minister kan met betrekking tot het eerste lid nadere regels stellen.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1991.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 30 juli 1993
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,
Uitgegeven de eenendertigste augustus 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht