Let op. Deze wet is vervallen op 29 december 2007. U leest nu de tekst die gold op 28 december 2007.

Besluit vergoedingen en tegemoetkoming leden algemeen bestuur waterschap

Uitgebreide informatie
Besluit van 9 mei 2001, houdende vaststelling van een regeling inzake vergoedingen voor werkzaamheden en tegemoetkoming in de kosten voor leden van het algemeen bestuur van een waterschap (Besluit vergoedingen en tegemoetkoming leden algemeen bestuur waterschap)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 21 december 2000, nr. CDJZ/WVW/2000–1550, Centrale Directie Juridische Zaken;
Gelet op artikel 32a van de Waterschapswet;
De Raad van State gehoord (advies van 2 februari 2001, nr. W09.01.0008/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 1 mei 2001, nr. CDJZ/WVW/2001–546, Centrale Directie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van een waterschap, bedoeld in artikel 10 van de Waterschapswet ;
b. lid van het algemeen bestuur: lid van het algemeen bestuur van een waterschap, dat niet tevens lid van het dagelijks bestuur van dat waterschap is;
c. vergoeding: een maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden.
1.
Aan een lid van het algemeen bestuur wordt een vergoeding toegekend welke 3% bedraagt van het maximumbedrag van de salarisschaal die, op grond van het bepaalde in artikel 8c juncto 8a en 8b van het Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen, geldt voor de voorzitter van het waterschap.
2.
De overgang van het waterschap naar een lagere klasse in verband met de vermindering van het budget, als bedoeld in artikel 8b, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen, is niet van invloed op de geldende vergoeding van de op het tijdstip van overgang zittende leden van het algemeen bestuur tot hun aftreden.
Artikel 3
Het algemeen bestuur kan bij verordening tot ten hoogste 20% naar beneden afwijken van de vergoeding, voortvloeiend uit artikel 2, eerste lid.
Artikel 4
Het algemeen bestuur kan bij verordening bepalen dat ten hoogste 50% van de vergoeding wordt uitgekeerd, berekend naar rato van het aantal gehouden vergaderingen. In dat geval geschiedt de uitkering aan het lid van het algemeen bestuur op basis van het aantal bijgewoonde vergaderingen.
1.
De vergoeding wordt door het lid van het algemeen bestuur genoten met ingang van de dag van de beëdiging.
2.
De vergoeding eindigt op het tijdstip van de beëindiging van het lidmaatschap van het algemeen bestuur.
3.
Het lid van het algemeen bestuur dat in de loop van een kalenderjaar is beëdigd dan wel het lidmaatschap van het algemeen bestuur heeft beëindigd, ontvangt de vergoeding voor de werkzaamheden naar evenredigheid met de periode van uitoefening van het lidmaatschap in bedoeld kalenderjaar.
Artikel 6
Op de leden van het algemeen bestuur zijn van overeenkomstige toepassing de regelingen ten behoeve van ambtenaren van het waterschap ten aanzien van reiskosten en vergoeding van telefoonkosten.
Artikel 7
Ten aanzien van het zittende lid van het algemeen bestuur dat op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit recht heeft op een vergoeding die meer bedraagt dan waar hij op grond van artikel 2 van dit besluit recht op zou hebben, blijven de regels gelden zoals deze luiden voor de inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergoedingen en tegemoetkoming leden algemeen bestuur waterschap.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 mei 2001
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven negenentwintigste mei 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht